Akut insjuknande

För att läsa mera om dessa akuta sjukdomstillstånd - se studieenhet 2
”Människokroppens byggnad, funktion och sjukdomstillstånd”.
Gå även in på Internet och läs om resp. sjukdomstillstånd:
www.netdoktor.se
www.apoteket.se


Diabetes mellitus

www.diabetes.se 

Insulinkänning

Vid insulinkänning är blodsockret lågt och för att höja det ger man omedelbart den sjuke juice, saft eller sockerbitar.

Symtom vid insulinkänning:
Yrsel, darrningar, oro, hjärtklappning, matthet, hunger, kallsvettning och blekhet.

Insulinkoma

Om inte insulinkänning åtgärdas kan tillståndet övergå i medvetslöshet s.k. insulinkoma. Vid medvetslöshet ser man till att lossa åtsittande kläder och att skapa fria luftvägar (framstupa sidoläge). Kontrollera andningen. Ge aldrig en medvetslös något att dricka.

Ring 112 för omedelbar ambulanstransport och informera om att den sjuke är diabetiker.

Sockerkänning

Vid sockerkänning är blodsockret för högt och behöver sänkas genom mindre mat, mer motion och eller större dos insulin. Observera att detta är en behandling som ordineras av läkare.

Symtom som kan ses vid sockerkänning:
Ökad törst, stora urinmängder, acetonliknande lukt från andedräkten, illamående, trötthet, torr, varm och rödaktig hud, klåda i underlivet.
Sätts inte åtgärder omedelbart in kan tillståndet övergå i medvetslöshet, sockerkoma.

Vid sockerkänning/koma, ring 112 om omedelbar ambulanstransport och informera att den sjuke är diabetiker.
Lossa åtsittande kläder, se till att den sjuke har fria luftvägar (framstupa sidoläge). Kontrollera andningen. Ge aldrig en medvetslös något att dricka.


Astma

Symtom på astmaanfall:

Första hjälpen
Ge trygghet och lugn till den drabbade. Hjälp till att ta fram och ge eventuella läkemedel.
Hjälp den sjuke att inta en bra kroppsställning - som kan vara att sitta framåtlutad vid ett bord. Ge varm dryck om möjligt och lossa åtsittande kläder. 
Om inte anfallet går över inom rimlig tid - ring 112 för läkarkontakt.


Allergisk chock

Symtom vid allergisk chock:
Snabbt svåra andningsbesvär, ångest, blekhet, ansiktssvullnader

Första hjälpen
Hjälp till att ge den drabbade eventuella ordinerade läkemedel mot allergi.
Vid medvetslöshet, skapa fria luftvägar (framstupa sidoläge). Vid andningsstillestånd, ge konstgjort andning.
Larma omedelbart 112 för ambulanstransport.


Stroke

Symtom som kan ses vid stroke:

Första hjälpen
Vid medvetslöshet, skapa fria luftvägar, lossa åtsittande kläder.
Ring 112 för ambulanstransport.
I väntan på ambulans, kontrollera andningen.


Hjärtinfarkt

Symtom som kan ses vid hjärtinfarkt:

Första hjälpen
Pröva först att ge den drabbade eventuella hjärtmedicin. Försvinner inte symtomen, ring 112 för ambulanstransport.
Placera den sjuke i halvsittande ställning.
Ge lugn och trygghet.
Vid medvetslöshet, skapa fria luftvägar (framstupa sidoläge) och lossa åtsittande kläder.
Kontrollera puls och andning.
Vid hjärtstopp (ingen puls känns), ges Hjärt- och lungräddning (HLR).


Epilepsi

Symtom på ett epilepsianfall:

Första hjälpen


Akuta buksjukdomar

Symtom
Varierande symtom beroende på orsaker

Första hjälpen


Giftinformation

Första hjälpen när barn har fått i sig gift. Läs mer om vad man kan göra:http://www.giftinformation.se