Sjukdomsförloppet

Förloppet av en sjukdom kan vara mycket olika beroende på sjukdomens art och möjligheterna att behandla den men också patientens kondition och ålder. Läkaren måste väga in alla dessa hänsyn när en prognos - förutsägelse om sjukdomsförloppet görs. Sjukdomen kan vara akut d.v.s. komma plötsligt eller komma smygande och ha ett långvarigt förlopp. När en patient tillfrisknat från sin sjukdom behövs en viss tid till återhämtning konvalescens för att bli helt återställd. Detta kan ske i hemmet eller på särskilda institutioner. Om en sjukdom förvärras av att det tillstöter andra sjukdomar eller andra omständigheter som försämrar patientens tillstånd har det uppstått komplikationer. En komplikation förlänger alltid sjukdomsperioden och lidandet.

Rehabilitering
Svåra sjukdomar och olycksfall kan ge patienten ett bestående funktionshinder. Här krävs särskilda åtgärder för att återupprätta funktioner som gått förlorade. Genom sjukgymnastik och arbetsterapi kan funktioner återupprättas så att en anpassning tillbaka till ett vanligt, normalt liv kan ske. Denna återanpassning kallas rehabilitering.

Habilitering 
Habilitering innebär att man genom olika åtgärder försöker upprätta funktioner som personen inte har haft tidigare. Habilitering (anpassning) gäller främst barn med medfödda handikapp t.ex. utvecklingsstörning.