Hygien i omvårdnadsarbetet

Aseptiskt arbetssätt

Aseptik betyder att bevara det rena rent. Ett aseptiskt handlande går ut på att hindra spridning av smittämnen. Att använda sterila instrument, sterila handskar och sterila suturmaterial vid operation är aseptiskt handlande. Antiseptik betyder att rena det orena.

Färgmarkeringar

För att underlätta det hygieniska arbetet i sjukvården är materiel färgmarkerat.

Grönt = sterilt
Används som markering när materiel är helt fritt från mikroorganismer och sporer.

Blått = rent 
Används som markering till patient med nedsatt motståndskraft. Är också markering på materiel som är desinfekterat och diskat.

Rött = smutsigt 
Används på icke rengjort men ej smittfarligt materiel.

Gult = smittfarligt 
Används som markering på smittfarligt material och för patient med smittfarlig sjukdom.