Studiearbete 2

Nu har du kommit till Studiearbete 2 i kursen.

Välj ut en av de situationsbeskrivningar du utformade i Studiearbete 1. Tänk dig att patienten/vårdtagaren du beskrev har blivit i så stort behov av omvårdnad att han/hon numera behöver ha hjälp med det mesta i det dagliga livet. Vårdtagaren har nu flyttat till ett särskilt boende - sjukhem. Du ska nu beskriva de åtgärder och hygienrutiner du utför i omvårdnadsarbetet med din utvalda patient/vårdtagare för att hindra/förebygga smittspridning. Tänk dig in i hur ett dagligt liv kan se ut på ett sjukhem och vilka omvårdnadsuppgifter som vårdtagaren behöver få hjälp med.

Nyckelbegrepp är vägledande i ditt studiearbete.

Din uppgift är att redovisa följande:

- Beskriv de hygienrutiner du utför i omvårdnadsarbetet med din utvalda patient/vårdtagare för att förhindra smittspridning.

- Ange vanligt förekommande smittämnen inom sjukvården och vilka smittvägar och smittkällor som finns.

- Redogör för vad ökad mottaglighet för infektioner beror på och på vilket sätt motstånd mot smitta kan byggas upp och förstärkas hos din patient.

www.smittskyddsinstitutet.se

Omfattningen av studiearbetet, som skickas via Internet eller som brev till din lärare för bedömning, bör vara högst 2 datorskrivna sidor eller 4 handskrivna.