Vad är ett läkemedel

Farmakologi

En annan term för läkemedelslära är farmakologi. Ordet farmakologi kommer av grekiskans farmakon som betyder läkemedel och logos som betyder lära. Människa n har så länge hon funnits på jorden sökt efter möjligheter att bota sjukdomar. Man lärde sig med tiden att behandla sjukdomar med örter. Farmakologin har utvecklats ur kunskaperna om läkeörternas läkande och lindrande förmåga. Effektiva läkemedel har kunnat framställas under 1900-talet tack vare med kemins och fysiologins utveckling. 

Vad är ett läkemedel?

Med läkemedel menas i dagligt tal medel som används för behandling av sjukdom. Läkemedel kan vara både för invärtes och utvärtes bruk och avser att antingen förebygga, lindra, påvisa eller bota sjukdom eller sjukdomssymtom hos människor eller djur. Läkemedel kan indelas i naturprodukter och syntetiska produkter. Naturprodukterna kommer från växt-, djur- eller mineralriket. De syntetiska produkterna är framställda på kemisk väg inom läkemedelsindustrin. Förr tillverkades läkemedlen på apoteken, s.k. ex tempore-beredningar. Idag sker detta endast för tillfälligt bruk. Nästan alla läkemedel tillverkas idag inom läkemedelsindustrin och benämns farmaceutiska specialiteter.

Framställa och testa läkemedel 
Att framställa nya läkemedel är en mycket kostsam och tidsödande process. Det kan ta 10 - 15 år innan en idé är ett färdigt läkemedel ute på marknaden. Läkemedelsframställningen inleds med att tusentals olika substanser testas. Efter bortgallring går några vidare till fortsatt prövning. Datorer används för att analysera testerna. Resultaten testas på försöksdjur och vissa djurorgan. Faller testerna väl ut övergår man till klinisk prövning som kräver Läkemedelsverkets tillstånd. Läkemedelsverket är en statlig myndighet som inrättades 1990 som kontrollerar läkemedel och närliggande produkter t.ex. naturmedel. Mera information om Läkemedelsverket hittar du på Internet. www.lakemedelsverket.se

Kontroll och prov av läkemedel
Den kliniska läkemedelsprovningen innebär att läkemedlet prövas både på friska och sjuka försökspersoner. Har läkemedlet effekt på sjukdomen utan alltför stora biverkningar, prövas nu medlet på en större grupp patienter under lång tid. Om läkemedlet sedan blir godkänt hamnar det i Läkemedelsverkets register och får säljas på apotek. Kontrollen av läkemedlet fortsätter hela tiden. Läs mer om läkemedelsprövning och framställning på Internet: www.1177.se

Naturmedel och naturläkemedel

Naturmedel är sådana produkter som säljs i livsmedels- och hälsokostaffärer och inte betraktas som läkemedel. Naturmedlens effekter är omdiskuterade och de har inte genomgått de omfattande tester och kliniska studier som godkända läkemedel har. Den1 juli 1993 kom en ny läkemedelslag som rör vissa hälsoprodukter som säljs både på och utanför apoteken. Några krav på att naturmedel ska ha terapeutisk effekt finns inte men de kan, precis som läkemedel, ge biverkningar. Läkemedelsverket kontrollerar endast om effekterna av naturmedlet är rimliga och att tidigare användning inte givit upphov till några allvarliga biverkningar. Läkemedelsverket granskar också tillverkning och kvalitet. Lagen kommer på sikt att innebära att begreppet naturmedel försvinner och ersätts av begreppet naturläkemedel. Det finns idag (1999) 79 st naturmedel som Läkemedelsverket har godkänt som naturläkemedel. 
Läs mer om naturläkemedel på www.lakemedelsverket.se.