Symtom

De flesta sjukdomar ger sig till känna genom sjukdomstecken s.k. symtom. Hos barn är symtom ofta mycket uttalade. Barn får t.ex. lätt hög feber. Hos äldre är det motsatt förhållande, även diffusa, knappt märkbara symtom kan vara tecken på allvarlig sjukdom. Ofta uppträder symtom på flera sjukdomar samtidigt förutom de s.k. normala åldersförändringarna.

Subjektiva symtom 
Subjektiva symtom är sådana som den sjuke själv upplever men som inte direkt kan iakttas eller mätas. Stickningar, krypningar, trötthet, ångest och smärta är exempel på subjektiva symtom. Ibland kan patientens utseende t.ex. blekhet eller beteende som oro, lättretlighet ge vägledning för iakttagaren att ett subjektivt symtom föreligger.

Objektiva symtom
Objektiva symtom går att iaktta eller mäta. Hud- och färgförändringar liksom förekomst av diarréer och kräkningar är direkt iakttagbara.