6-12 år

I 6-7-årsåldern sker en markant förändring av kroppsproportionerna. Skolbarnet lär sig behärska kroppsrörelserna. De flesta barn har lärt sig cykla och utöva någon sport. Flickor och pojkar är fortfarande jämbördiga i fysiska prestationer. Flickor börjar nu umgås med flickor och pojkar med pojkar.

Finmotoriken övas genom att barnet lär sig läsa och skriva. Motoriken och kroppsbehärskningen ger barnet självkänsla. Inlärningen går snabbt och de snabba framstegen sporrar till träning.