Sjukdomars uppkomst och orsaker

Yttre och inre sjukdomsorsaker
Många olika faktorer kan samverka vid uppkomst av sjukdom. Vanligen skiljer man mellan yttre och inre sjukdomsorsaker.Till de faktorer som kan påverka individens hälsotillstånd hör både inre och yttre sjukdomsorsaker.

Inre sjukdomsorsaker
Exempel på inre sjukdomsorsaker är en ärftlig disposition (mottaglighet) att få sjukdomen. Anlagen finns hos föräldrarna och ärvs av barnen. Ett exempel på detta är Huntingtons Chorea (s.k. Danssjuka). Man kan ärva en viss överkänslighet för vissa saker och därmed lättare få t.ex. allergier. Man säger då att man är disponerad för dessa sjukdomar.

En annan inre sjukdomsorsak är störd ärftlighetsmekanism. Då har föräldrarna inga anlag för sjukdomen men det uppstår ett fel vid befruktningen eller under fosterutvecklingen. Exempel på sådant är t.ex. Downs syndrom (Mongolism = utvecklingsstörning).

Resistens
Resistens mot en sjukdom innebär att individen inte är mottaglig för sjukdomen ifråga. Denna resistens kan man ha ärftligt eller fått t.ex. genom vaccination (polio-, röda hundvaccination etc.).

Patologi
Människan är utrustad med en rad skyddsmekanismer som gör att skadlig inverkan från omgivningen motverkas. Huden är ett exempel på ett sådant skydd. Så länge huden är hel och oskadad utövar den ett skydd mot bakterier. När sjukdomsalstrarna i vår omgivning är starkare än skyddet uppstår sjukdom. Organismen orkar då inte längre upprätthålla sitt jämviktsläge. Läran om sjukdomar kallas patologi.

Yttre sjukdomsorsaker
Yttre våld eller trauman är den vanligaste yttre sjukdomsorsaken. Skadorna kan variera från små hudskador till mera omfattande skelett- och mjukdelsskador. Värme och köld kan ge upphov till lokala skador men även skador i större omfattning som påverkar olika organ som hjärna, hjärta och njurar. Felaktigt sammansatt kost eller en otillräcklig mängd näringsämnen orsakar en lång rad sjukdomstillstånd.
Olika gifter som tobak, alkohol, narkotika, överdoserade läkemedel, miljögifter och luftföroreningar kan få allvarliga konsekvenser för människans välbefinnande.