Delegering

Som vårdpersonal kommer man att utföra vissa provtagningar, behandlingar och undersökningar. För att få utföra vissa av dessa moment behövs en delegering från sjuksköterska. Den ska oftast vara skriftlig. Denna delegering innebär att du får genomföra vissa arbetsuppgifter självständigt. En delegering är alltid tidsbegränsad. I gengäld krävs att du tar ansvar för att du är väl förtrogen med de uppgifter du åtar dig att utföra. Vissa moment som är mindre vanliga kan du senare vid behov få utbildning på att utföra på en kommande arbetsplats.

Du ska aldrig utföra en uppgift du inte till fullo behärskar.
Om misstag görs kan detta medföra stora lidanden för vårdtagaren/patienten.

Det är viktigt att skilja på formell och reell kompetens för en arbetsuppgift. Den formella kompetensen får man genom att lära sig en viss uppgift teoretiskt under en utbildning. Den reella kompetensen får man genom att utföra och få erfarenhet av en viss arbetsuppgift i den praktiska verksamheten. Enligt SOSFS 1997:14 är det endast högskoleutbildad vårdpersonal som har formell kompetens. Om du som undersköterska har reell kompetens kan du få en skriftlig delegering att utföra vissa arbetsuppgifter som vissa provtagningar, behandlingar och undersökningar.

Läs vidare i Författningshandboken SOSFS 1997:14 eller www.socialstyrelsen.se

Vad menas med formell resp. reell kompetens?
Vilka regler gäller för delegering inom hälso- och sjukvård?