Desinfektion - rengöring - sterilisering

Dessa tre begrepp har nära samband. Syftet med alla tre metoderna är att hindra smittspridning.

Desinfektion

Vid desinfektion minskas antalet smittämnen på materiel så att det inte är smittfarligt. Det som kan finnas kvar är sporer och svampar. Efter användandet av materiel är det viktigt att desinficera så fort som möjligt. Det finns två metoder för desinfektion, värmedesinfektion och kemisk desinfektion.

Värmedesinfektion

Värmedesinfektion är den effektivaste metoden. I hemmet är kokning en värmedesinfektionsmetod. På vårdinstitutioner och sjukhus används disk- och spoldesinfektor som håller en temperatur på 85 - 90 grader C.

Värmedesinfektion med diskdesinfektor 
I diskdesinfektorn utförs både rengöring och desinfektion av t.ex. handfat, pincetter och saxar.

Värmedesinfektion med spoldesinfektor 
Spoldesinfektorn spolar ned urin och avföring och desinficerar t.ex. bäcken och urinflaskor.

Kemisk desinfektion

Den metoden används för material som inte tål värme men även för t.ex. rostfria bord och bänkar. Materiel som ska desinficeras får ligga i en kemisk lösning som dödar mikroorganismerna. Det är viktigt att följa instruktionerna för resp. preparat som används. Till huddesinfektion används Klorhexidin som är en alkoholförening och har god effekt på bakterier och virus. Exempel på desinfektionsmedel är invertsåpor, klorföreningar, jod och formalin.

Rengöring

Vid rengöring diskar man föremålen i varmt vatten och diskmedel. Föremålen har först desinficerats enligt anvisningar och sköljs sedan noggrant. Det är viktigt vid rengöring att alla räfflor och spår i föremålet borstas ur. Skölj i varmt vatten och torka sedan med ren handduk eller låt lufttorka.

Sterilisering

Med sterilisering menas att material av olika slag görs absolut fria från smittämnen, alltså även sporer. Före sterilisering ska materielen vara desinficerad, rengjord, granskad och märkt.

Värmesterilisering - autoklavering
Materielen upphettas med torr vattenånga till över 120 grader C.

Joniserande strålning
(radioaktiv strålning) är en metod som används inom industrin för engångsmaterial t.ex. sprutor, kanyler, kompresser och handskar.

Kemiska medel
Värmekänslig materiel t.ex. optiska instrument steriliseras med medel som formalin och etylenoxid. Förpackat sterilt material ska förvaras i rum som är rent och inte fuktigt. Hållbarhetstiden ska anges på förpackningen och är vanligtvis från 1 månad till 6 månader.

Städning

Syftet med städning är att bryta smittvägar. Vid städning får man bort de mikroorganismer som är bundna till damm och smuts. Städning görs också för att skapa trivsel i miljön. Det är viktigt att anpassa städmetoderna efter plats och ändamål. Städning i någon vårdtagares hem måste utföras i samråd med vårdtagaren. På sjukhus sker en mer rutiniserad och omfattande städning mellan varje patient.

Man kan dela in städning i ett antal metoder:

Torra metoder - sopning, moppning och dammsugning 
Fuktig metod - en väl urvriden skurtrasa eller fuktat moppgarn
Våt metod - vaskning med skurtrasa, svabbgarn eller skurmaski