Studieenhet 1 - Hälsa & sjukdom

Målet med studieenhet 1 i kursen är enligt kursplanen

Det första avsnittet - Fysisk utveckling 
Det första avsnittet i enhet 1 behandlar människans fysiska utveckling från livets början till livets slut. Parallellt med den fysiska utvecklingen sker också en psykisk och social utveckling. Dessa behandlas inte här utan i andra kurser inom omvårdnadsprogrammet.

Det andra avsnittet -Grundläggande termer
Medicinsk terminologi tas upp i det andra avsnittet i enhet 1. I vård- och omsorgsarbete, liksom i andra yrkesområden, förekommer ett fackspråk, som används just därför att det beskriver på ett exakt sätt. För att beskriva på annat vis behövs ofta förklaringar och många ord. Stöter man under sin studietid på begrepp och termer som man inte förstår, bör man fråga eller slå upp i t.ex. ”Kortfattad medicinsk ordbok” eller ”Medicinsk terminologi” (se litteraturtips). I vissa läroböcker inom vård- och omsorgsområdet finns också de medicinska termerna förklarade. Under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen (APU) kan man fråga sin handledare eller annan personal när något är oklart.

Lägger man ner tid på att lära sig grundläggande termer så tidigt som möjligt i utbildningen så besparar man sig den tiden senare. Att känna till medicinska termer är nödvändigt när man arbetar i vården eller gör sin arbetsplatsförlagda utbildning, då ett missförstånd kan få förödande konsekvenser för patienten.

Det tredje avsnittet - Hälsa, ohälsa och sjukdom
Det tredje avsnittet i enhet 1 handlar om vikten av att ha utvecklat sin förmåga att rätt kunna bedöma tecken på förändringar/skiftningar i vårdtagarnas hälsotillstånd, om man ska kunna fungera professionellt som personal inom vård och omsorg. Det är då inte bara objektiva (synliga) tecken, utan också osynliga (subjektiva) tecken som ska kunna bedömas. I detta avsnitt lär du dig vilka iakttagelser du bör göra.