Fysisk utveckling

När människan utvecklas från barn till vuxen sker det inte bara en fysisk, utan även en psykisk och social utveckling. Det är viktigt att se människan som en helhet och betrakta henne i ett helhetsperspektiv. Detta synsätt kallas med ett annat ord för holism.

En väsentlig fysisk skillnad mellan barn och äldre, är att barn befinner sig under tillväxt och utveckling. Kunskap om den normala utvecklingen och tillväxten är nödvändig när det gäller att tidigt upptäcka eventuella avvikelser.
Som mått på den fysiska tillväxten brukar längd, vikt och för de yngre barnen även huvudomfång användas. Vid bedömning av mätvärden är det viktigt att ta hänsyn till normal-variationer uppåt och nedåt. Dessa normala variationer finns angivna i barnavårdscentralernas tillväxtdiagram.