Hälsa, ohälsa och sjukdom

I kursen Hälsa inom Omvårdnadsprogrammet kan du mera ingående studera hälsobegreppet som inte är något entydigt och mätbart begrepp.

WHO – Världshälsoorganisationen som är FN:s organ för hälsofrågor har formulerat en hälsodefinition som lyder så här:

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och icke enbart frånvaro av sjukdom eller svaghet”.

Definitionen anger att hälsa inte bara handlar om frånvaro av sjukdom eller svaghet utan att man har ett fullständigt välbefinnande. Individens inställning till sin egen hälsa är av stor betydelse. Med WHO:s synsätt kan t.ex. en människa må bra, uppleva sig ha god hälsa – trots att hon i medicinsk mening är sjuk. Upplevelsen av hälsa är individuell och för att belysa detta kan man titta på det s.k. hälsokorset. Man kan alltså må dåligt utan att i medicinsk mening vara sjuk (Fältet A i bilden). Å andra sidan kan man känna livslust och må bra fast man är medicinskt sjuk (fältet D i bilden).

Korset

Reflektera
Var befinner du dig själv i hälsokorset?
Pricka in ditt läge!

Hälsa är ett begrepp som har flera dimensioner: 
Den fysiska
Den psykiska
Den sociala
Den kulturella/andliga

Situationsbeskrivningen nedan visar hur de olika dimensionerna griper in i och påverkar varandra.

Arne 73 år 
har varit storrökare hela sitt vuxna liv. Nu har han drabbats av lungemfysem och har svårt att obehindrat röra sig. Han tvingas till ett stillasittande inneliv. Lungemfysemet påverkar Arne så att han ofta får andningssvårigheter vilket leder till panikkänslor och oro. Han känner sig ofta ledsen, irriterad och trött. Detta i sin tur har fört med sig att Arne inte tar kontakt med sina gamla vänner och bekanta som förut. Han är ofta ensam. Arne har varit mycket kulturellt intresserad. Tidigare var biobesök, teater och kyrkobesök mycket viktiga hobbies. Nu är dessa aktiviteter en omöjlighet.

Arnes nedsatta fysiska hälsa har inverkat negativt på både den psykiska, sociala ochkulturella/andliga hälsan.