Läkemedlens öde i organismen

Farmakokinetik är det ämnesområde som beskriver vad som händer med ett läkemedel i kroppen (läkemedlets öde i kroppen).

Alla läkemedel utom de som ges direkt in i blodet (intravenöst), måste absorberasför att komma in i blodcirkultationen. Därefter sprids läkemedlet till olika organ och vävnader. Det fördelas. Sedan ska läkemedlet försvinna ur kroppen, elimineras. Elimineringen sker genom att läkemedlet bryts ner, metaboliseras, i levern ochutsöndras via njurarna.

Farmakokinetik

Steg 1: Absorbering
Innan en tablett kan absorberas måste den lösas upp i magtarmkanalens vätskor. Redan i magsäcken börjar en del av läkemedel att tas upp av slemhinnan för att sedan transporteras till blodet.

I tunntarmen finns en stor slemhinneyta som absorberar det mesta av det upplösta läkemedlet.

Vid illamående är nedre magmunnen tillsluten. Då är det mindre lämpligt att ge läkemedlet peroralt.

Vid intramuskulär och subcutan injektion måste läkemedlet absorberas från vävnaden och ut i blodbanan.

Steg 2: Fördelning
Läkemedlet fördelar sig i kroppens olika delar där det ska verka, med hjälp av blodet. Det kan t.ex. vara hjärtat som är effektorgan vid hjärtmedicinintag. I vår kropp finns det barriärer, d.v.s. en form av skydd mot olika kemiska substanser. Blod-hjärnbarriären finns runt kapillärerna i centrala nervsystemet och skyddar hjärnan från skadliga ämnen. Denna barriär kan också göra det svårare för vissa läkemedel att tränga in i hjärnan. Placentabarriären finns mellan moder och foster. Den ska förhindra att en del skadliga ämnen passerar från moderns blodomlopp till fostrets. Denna barriär är inte så tillförlitlig, både alkohol och en del läkemedel kan passera och skada fostret, vilket gör att man bör vara försiktig med både läkemedel och alkohol under en graviditet.

Steg 3: Eliminering 
Elimineringen görs huvudsakligen genom metabolisering i levern eller genom utsöndring i njurarna. Vid eliminering gör kroppen sig av med läkemedlet. Före utsöndring i njurarna måste många läkemedel brytas ner. Leverns förmåga att metabolisera läkemedel varierar hos människor. Dosen måste därför individanpassas. Utsöndring av läkemedlet sker huvudsakligen genom njurarna men sker också genom tarmen, gallan och lungorna. Njurfunktionen kan vara nedsatt av sjukdom men även ålder och då försämrar utsöndringen av läkemedel. Man måste ta hänsyn till sådana faktorer vid dosering.