Continue

Nyckelordet continue kan användas i en loop (for, while eller do...while) för att hoppa till nästa omgång i loopen. Exemplet nedan försöker illustrera detta. Då variabeln i antar värdet 3 ger continue ett hopp till loopens början och variabeln i får värdet 4.

Ofta används continue för att i loopar hoppa över vissa värden. Många gånger kan man ordnat samma sak genom att skriva mer avancerade villkor för loopen, men continue kan ofta vara ett enklare och tydligaren alternativ.

I exemplet nedan ser du en do...while-loop som ska köras så länge som användaren inte svarar "nej". Loopen utför division av värden som användaren anger, men dividerar inte då användaren anger ett ogiltigt värde (d.v.s. division med 0). Här kunde man lagt en loop i loopen som begär nya värden ända tills giltiga värden angetts, men den lösning som exemplet visar använder i stället continue för att inhämta nya värden.

continue-exempel

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
int taljare, namnare;
char svar;
do
{
cout<<"Ange t\x84ljare: ";
cin>>taljare;
cout<<"Ange n\x84mnare: ";
cin>>namnare;
if(namnare == 0)
{
cout<<"Ogiltig n\x84mnare"<<endl;
continue; //Gå till loop-blockets början
}
cout<<"Kvoten \x84r " << taljare / namnare;
cout<<", resten \x84r " << taljare % namnare;
cout<<"\nEn g\x86ng till? (j/n): ";
cin>>svar;
}
while(svar != 'n');
return 0;
}