Visual C++ 6.0
Klicka på menyn File och du får fram de menyval du ser i bilden till höger. Välj New och en ny dialogruta öppnas (se bilden nedan). Se till att fliken Projects är vald (överst i dialogrutan) och markera alternativet Win32 Console Application. Därefter skriver du i textrutan överst till höger in namnet på projektet. Under Location anger du var du önskar att projektets filer ska hamna.

Du har nu skapat ett "tomt projekt", men du har inga filer i projektet att jobba med.
Välj nu från menyraden Project, därefter Add To Project och slutligen New.


I den dialogruta som nu framträder ser du till att fliken Files (högst upp) är vald. Markera sedan C++ Source File och ange ett filnamn i textrutan till höger. Projektnamn och katalog anges automatiskt till det aktuella projektet (som du skapade i förra dialogrutan).Nu har du en fil att jobba i och kan börja skriva in koden.