Namnutrymme / namespace
Syftet med namnutrymme (namespace) är att undvika namnkollisioner. Eftersom man kan köpa färdiga bibliotek eller tillverka sådana själv finns det en risk att två bibliotek kan komma att använda samma namn t.ex. på en funktion eller ett objekt. Tanken är att olika tillverkare av bibliotek ska använda olika namnutrymme. Det minskar då risken för namnkollisioner även om det inte helt elimineras.

Alla de namn som förekommer i C++ standardbibliotek tillhör namnutrymmet std. När vi skriver raden...

using namespace std;

...är det en information till kompilatorn att alla namn som förekommer i koden hör till namnutrymmet std, d.v.s. är delar av standardbiblioteket.

I denna lilla kurs kommer vi inte att använda något annat namnutrymme än std, men när du kommit längre i din programmering kommer du antagligen att använda dig av flera namnutrymmen.

Namnutrymme är ett senare tillägg till C++, så detta använder du dig inte av om du har en äldre kompilator.