Ett exempel
Vi ska nu skapa ett enkelt program som adderar två tal. Talen ska anges av användaren och är därför okända vid programskapandet. Som du säkert anar är dessa tal variabler.

Nedan ser du ett första förslag på programkoden.

Exempel 5.1 - version 1

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
cout<<"ADDITIONSPROGRAMMET"<<endl<<endl;
cout<<"Mata in första talet"<<endl;
int tal1;
cin>>tal1;
cout<<endl<<"Mata in andra talet"<<endl;
int tal2;
cin>>tal2;
int summa;
summa = tal1 + tal2;
cout<<endl<<tal1<<" + "<<tal2<<" = "<<summa<<endl;
return 0;
}

Den programkod som är i svart text känner vi till från tidigare avsnitt. Den första "nya" koden är..

int tal1;
cin>>tal1;

Kodraden int tal1 deklarerar en heltalsvariabel vid namn tal1. Namnet tal1 är godtyckligt valt men ger en fingervisning om vad variabeln rymmer. Datatypen är valt till int vilket gör det möjligt att hantera heltal. Hade vi önskat att använda decimaltal hade vi fått välja flot eller double. Den efterföljande kodraden, cin>>tal1 hämtar in en tangentbordsinmatning (cin) och lagrar den i variabeln tal1.

Variabeln tal1 används för första gången i programmet i raden cin>>tal1;. Som vi tidigare behandlat så måste användning av en variabel föregås av en deklaration. Det är därför dessa två kodrader har den ordning de har.

Några rader längre ner i koden dyker samma sak upp igen. Där står..

int tal2;
cin>>tal2;

Detta är alltså deklarationen av variabeln tal2 som givetvis ska rymma det andra talet som användaren anger. Inhämtning av detta tal sker på raden cin>>tal2;

De två efterföljande kodraderna är...

int summa;
summa = tal1 + tal2;

Här deklareras fört en tredje heltalsvariabel vid namn summa. På den efterföljande raden tilldelas variabeln summa värdet av variablerna tal1 och tal2. Observera att tecknet = i C++ betyder "tilldelning" och inte "lika med" som vi är vana med från matematiken.

Utskriften till skärmen som programmet avslutar med är följande...

cout<<endl<<tal1<<" + "<<tal2<<" = "<<summa<<endl;

Här vill vi få de olika variabelvärdena till skärmen samt få in några tecken. Ett variabelvärde skrivs till skärmen på följande sätt...

cout<<variabelnamn;

Vill man skriva ut flera variabelvärden så skriver man bara nya utmatningstecken och nästa variabelnamn. Våra tre variabler kan alltså skrivas till skärmen med följande kod...

cout<<tal1<<tal2<<summa;

Det blir dock ingen snygg utskrift eftersom det inte blir några mellanrum mellan variabelvärdena. Om t.ex. tal1 är 18 och tal2 är 6 blir utskriften på skärmen 18624. Mindre lyckat. Detta löser vi med att lägga in lite text mellan de olika variabelvärdena. Som du säkert minns måste text anges inom citattecken, och texttilläggen är därför " + " och " = ". Utskriften på skärmen då tal1 är 18 och tal2 är 6 blir då 18 + 6 = 24. För att få lite "luft" i texten på skärmen finns även ett par radbyten (endl) inlagda.