Lite om tillkomsten av C och C++
Tillkomsten av C och C++ är en del av UNIX:s historia. C tillkom i början av 70-talet och skapades av Dennis Ritchie. En kollega till honom, Ken Thompson hade tidigare skapat programmeringsspråket B. Dennis Ritchie utgick från B och dess föregångare BCPL och eftersträvade ett högnivåspråk som skulle vara maskinoberoende, men ändå ge programmeraren en närmast total kontroll. C visade sig vara ett mycket kraftfullt språk och UNIX som från början var skrivit i assembler skrevs nu om, och nu användes C.
UNIX-datorer användes inom universitetsvärlden och dess koppling till C bidrog till att språket fick en stark ställning. C utvecklades på olika håll och i olika riktningar, vilket gjorde att en mängd olika C-dialekter uppstod. Detta medförde många problem, vilket reste krav på standardisering. American National Standards Institute startade arbetet med att ta fram den standard som i dag betecknas som ANSI-C. Vanligtvis används denna beteckning även om arbetet med standardiseringen i huvudsak drivs av ISO - International Organization for Standardization.
Trots att C ansågs vara ett kraftfullt programmeringsspråk, hade det sina begränsningar. Objekt-orienterad programmering blev allt mer populärt men var inte möjligt med C. I början av 80-talet gjorde Bjarne Stroustrup tillägg i C för ge språket möjlighet till objekt-orientering. Till en början gick det under beteckningen C med klasser eller utökad C. De dubbla plustecknen är hämtat från programmeringsspråket och innebär öka med 1. C++ betyder alltså ungefär utökad C men beteckningen är bara begriplig för de invigda. Kort sagt ett "nördigt" namn. C++ är ett hybrid-språk (blandning/korsning) som tillåter procedurell programmering (som i C), objektorienterad programmering eller båda två. Detta betyder att C inte övergivets utan infogats i C++. Vill man uttrycka sig matematiskt kan man säga att C är en delmängd i C++. Bjarne Stroustrup uttrycker själv saken på följande sätt; "Well-written C programs tend to be C++ programs as well".¹

Även för C++ har det funnits en önskan om standardisering, vilket uppfylldes i mars 1998. Senaste versionen av standardiseringen finns inte gratis på webben, men nöjer man sig med tidigare versioner så finns fri tillgång till standardiseringsförslaget från 2 december 1996.

Utvecklingen i denna språkfamilj fortsätter och det senaste tillskottet är Microsofts lansering av C# (C-sharp). Denna språkvariant har utvecklats av Anders Hejlsberg som tidigare arbetat för Borland och där skapat Turbo Pascal och Delphi. C# har tagits fram speciellt för Microsoft. Net Framework, d.v.s. Microsofts nya lösning för internetapplikationer, och ingår i den kommande versionen av Visual Studio som beräknas släppas hösten 2001. Det är således alltför tidigt att uttala sig om huruvida C# kommer att efterträda C++ eller enbart användas inom en smalare nisch.
¹ Bjarne Stroustrup: The C++ Programming language (Third Edition). Addison-Wesley.1997. sid 816 ISBN 0-201-88954-4.