Funktion
Funktioner är våra byggstenar i C++ och alla program innehåller vanligtvis flera funktioner, men minst en måste finnas.

Inom matematiken brukar man ibland betrakta en funktion som något som tar in värden, gör något med dem och ger ifrån sig nya värden. En funktion i C++ skiljer sig på flera sätt från matematiska funktioner, men ganska stor likhet finns. Även i C++ kan man ge värden till en funktion som berarbetar dem och ger nya värden tillbaka.

Inputen kallas i dessa sammanhang för funktionsargument och outputen för returvärde.

Funktioner har två delar huvud och kropp. Nedan ser du denna uppdelning i vårt första program.


Funktionshuvudet kan i sin tur delas upp i tre delar. Först anges datatypen för returvärdet. I detta fall är datatypen int. Vi ska senare titta närmare på datatyper, så vi går inte närmare in på det nu. Efter datatyp skriver man funktionens namn. Funktionsnamnet hittar du själv på, men varje program måste ha en huvudfunktion som heter main. Eftersom vårt första exempelprogram bara har en funktion så är namnet givet. Efter funktionsnamnet kommer en parentes som rymmer funktionsargumenten (uppgift om vilka värden funktionen kan ta emot). Har man inga argument (som i detta exempel) måste ändå en tom parentes skrivas.



Funktionskroppen börjar med { tecken. Detta tecken brukar kallas "krullparantes" eller "måsvinge". I fortsättningen använder vi följande beteckning:


{ = vänster måsvinge
} = höger måsvinge

Funktionskroppens början markeras alltid med vänster måsvinge och slutet markeras alltid med höger måsvinge.
Inne i funktionskroppen skriver du det som funktionen ska göra. Detta kallas satser och varje sats avslutas med ett ; (semikolon). I funktionskroppen finns även raden return 0; som är funktionens returvärde. Vad som returneras beror på funktionstypen. I detta fall är funktionstypen int vilket betyder heltal. Returvärdet ska alltså vara ett heltal, och vi väljer då heltalet 0.