Läsbarhet

Hur lätt eller svår en text är att läsa kan man påverka med följande.

Valet av teckensnitt, versaler eller gemener, teckengrad, radavstånd, radlängd, spalter, ordmellanrum, bokstavsmellanrum.

Lättast att läsa är ett teckensitt med seriffer. Serifferna skapar en linje som ögonen lätt kan följa när man skriver en större textmängd. Tims New Roman är ett teckensnitt mer seriffer.

Gemener (små bokstäver) är lättare att sätta tillsammans som ordbilder. Versaler läser man bokstav för bokstav och det försvårar läsningen.

Hur stora bokstäverna skall vara (vilken teckengrad) beror på avståndet mellan ögat och bokstäverna, se gyllene snittet.

Är avståndet mellan raderna för litet smälter raderna samman och det blir svårt att läsa. Om avståndet är för stort får ögonen svårt att hålla ihop texten. En radlängd bör inte vara längre än 60 nedslag.

Avståndet mellan ord skall vara så stora att man klart kan se varje ords karaktär. Det är då lättare att se ordbilden.

 

 

Läsbarhet påverkas också av innehållet i texten. De ord som valts, vilket uttryckssätt som används, hur meningarna är konstruerade och hur man behandlar språket. Hur lättillgänglig en text är påverkas av hur man lyckats använda rätt språk för rätt målgrupp.

gemener och versaler

Ovan: Vilken text är lättast att läsa?
Nedan: Vi läser ordbilder och rätt bokstäver ger rätt ordbild eller hur?

ordblind