Testa själv dina kunskaper
Detta är ett litet självtest som ger dig en viss uppfattning om ditt kunnande då det gäller:
Årsmöte
1. Vad menas med mandat period?
a) Tiden mellan varje styrelsemöte
b) Verksamhetsår
c) Tiden mellan varje val
d) Längden på ett styrelsemöte

2.Vad är en verksamhets berättelse?
a) En redovisning av den verksamhet som styrelsen planerat
b) En redovisning av vad styrelsen tror att verksamheten kommer att kosta
c) En redovisning av vad verksamheten har kostat
d) En redovisning av vad föreningen gjort det senaste verksamhetsåret

3. Vad är en motion i mötessammanhang?
a) En paus
b) Ett skriftligt förslag
c) En lista på de som begärt ordet
d) En ekonomisk redovisning