Övningsprov Svar till övningsprov
Svar till övningsprov
1. a) Ett ämne övergår från gas till vätska

b) Ett ämne övergår från gas till fast ämne eller tvärtom


2. Använd formeln A = Z + N där A = 23 och Z = 11 viket ger N = 12 vilket är svaret


3. a) K=2, L=8, M=2

b) K=2, L=8, M=13, N=2


4. Placeringen i grupp 16 och placeringen mellan S och Te respektive As och Br ger följande:
Se har 6 valenselektroner, är en icke metall, bildar tvåvärt negativa joner, smältpunkt mellan S och Te, atom- och jonstorlek mellan As och Br, bildar föreningarna H2Se, H2SeO3, H2SeO4 och SeO2


5. a) Fe2(SO4)3

b) Ba5N2


6. 4 och 6


7.
a)        b)


8. Tre av följande fyra varianter skall anges


9.
C17H35COOH + 26 O2 18 CO2 + 18 H2O


10. Svar: 7,3 g.              Använd formlerna n=V · c och m=n · M.


11.
a) 2··27,0+3··(32,1+4··16)=342,3 g/mol
Svar: 0,1489 M Al2(SO4)3-lösning
b) [Al3+] = 0,2978 M (2·0,1489)


12. Svar: 87,1 %. Enligt formeln svarar 3 mol H2 mot 2 mol Al. Dvs 1 mol H2 mot 2/3 mol Al. Använd allmänna gaslagen för att beräkna antal mol H2 (0,01692 mol). Detta ger 0,01128 mol Al som väger 0,3047 g. Av detta kan %-halten beräknas (0,3047/0,350)


13.
H2CO3 + H2O H3O+ + HCO3-

HCO3- + H2O H3O+ + CO32-


14. c, b, a


15. 5,0


16. a och c


17.
a)
HNO3(aq) + NaOH(aq) NaNO3(aq) + H2O
b) Vid ekvivalenspunkten är antal mol bas = antal mol syra
V · 0,100 = 0,025 · 0,15
V = 0,0375
Svar: 37,5 cm3 NaOH går åt


18. a)   Fe(III)
b)   Ag+


19.
S2- + 4I2 + 8OH- SO42- + 8I- + 4H2O


20. b och e I dessa båda fall är eo för oxidationsmedlet > än eo för reduktionsmedlet


21.
anodreaktion: 2H2O O2 + 4H+ + 4e--

katodreaktion: 2H2O + 2e- H2 + 2OH-

Aluminiumjonerna och sulfatjonerna deltar inte i elektrolysen på annat sätt än att transportera strömmen i lösningen.


22. a)   alternativ 2 felaktigt

b)   bult av koppar, plåt av järn t ex
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande