Studiearbeten Studiearbeten 2
Studiearbeten 2
Studiearbete 2 för utskrift

Kom ihåg att ange lärarens namn på kuvertet och ditt namn på lösningarna
 1. Vid rostning av svavelkis FeS2 sker reaktionen enligt formeln

  FeS2 (s) +____ O2 (g) ____ Fe2O3 (s) +____SO2 (g)

  a) Vad anger bokstäverna som står i parentesen efter ämnet?
  b) Balansera reaktionsformeln.
  c) Hur många ton svaveldioxid kan teoretiskt erhållas ur 40 ton svavelkis?


 2. a) Bestäm masshalten kol i glukos, C6H12O6.
  b) Beräkna substansmängden glukos i en druvsockertablett som väger 3,4g och antas bestå av ren glukos.


 3. Aceton består av 62,1% kol, 10,2% väte och resten syre. Bestäm aceton empiriska formel.


 4. Du har fått i uppdrag att göra 250 cm3 kalciumnitratlösning med koncentrationen 0,50 mol/dm3. Du har en kemikalieburk med fast salt att tillgå.
  a) Beskriv med ord hur du går till väga och redovisa även de beräkningar du måste göra för att lösa uppgiften.
  b) Hur stor är koncentrationen av kalciumjoner och nitratjoner i den färdiga lösningen?


 5. Ett kopparprov visar sig innehålla 0,225 mol koppar och hela provet väger 14,5g.
  Hur rent är kopparprovet? Redovisa beräkningen och förklara vad du kommit fram till.

 6. Skriv på separat papper en laborationsrapport till Hemlaboration 3.
  Följ frågorna och anvisningarna i texten.

Lycka till!
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande