Studiehandledning Studieenhet 1 Grundämnen
Grundämnen
Allt omkring oss kallas på kemiskt fackspråk för materia. Materians minsta beståndsdelar kallas atomer. Idag känner vi drygt 100 olika atomer.

Om ett stycke materia är uppbyggt av endast en typ av atomer kallas detta för ett grundämne.

Grundämnen kan delas in tre grupper efter sina egenskaper:

Metaller som leder elektrisk ström och värme, kan valsas till plåtar, har metallglans. Som exempel kan tas guld, silver, järn, aluminium och natrium.

Icke metaller som saknar alla de uppräknade egenskaperna som metallerna har. Några exempel på icke metaller är syre, kväve, väte, kol och klor.

Halvmetaller som har egenskaper av både metall och icke metall. Tenn är ett exempel på en halvmetall.

De flesta grundämnen är metaller.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande