Studiehandledning Studieanvisning Mall för laborationsrapport
Mall för laborationsrapport

Det viktiga är inte alls att du skriver mycket utan att du försöker skriva en rapport på ett vetenskapligt sätt.

Den mall som presenteras nedan är ett vanligt sätt redovisa sina resultat.

Rubrik
Sätt lämplig rubrik.

Syfte
Vad går laborationen ut på?

Teori
Ge här en teoretisk bakgrund till det som laborationen behandlar. Den som läser din laborationsrapport ska här kunna få lite bakgrundsinformation så att det blir lättare att förstå vad det hela handlar om.

Metod
Här sammanfattar du kortfattat de metoder du utnyttjat, apparatur, teknik etc. En annan person ska kunna upprepa försöket med hjälp av din metodbeskrivning. Rita gärna en bild på försöksuppställningen. Observera att du ska redogöra för hur du utförde laborationen. Skriv i passiv form och i imperfekt, (exempelvis "Vatten hälldes..").

Resultat
Det resultat som erhållits redovisas under denna rubrik. Var kortfattad och försök göra redovisningen så lättläst och överskådlig som möjligt. Använd dig gärna av figurer och tabeller. Observera att du inte ska kommentera dina resultat här. Detta görs istället under nästa rubrik.

Diskussion
Här får du kommentera och förklara dina resultat. Är resultaten förväntade eller ej? Stöder teorin de erhållna resultaten? Diskutera också tänkbara felkällor.
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande