Projektledarens arbetsuppgifter



Illustration: ProjektledarenOm du är projektledare som Karin ska du ha överblick över reklambyråns eller din projektgrupps arbete. Du ska samordna och se till att kontakterna mellan de olika personerna i arbetsgruppen fungerar. Du har också många utåtriktade kontakter. Det är projektledaren som normalt håller i kontakterna med kunderna, liksom med reklambyråns underleverantörer, som till exempel tryckerier eller bildbyråer. Projektledaren är med i reklambyråns alla led från idéfasen till det att kunden får materialet efter tryckning.

En projektledare svarar ofta för analysen, planeringen och strategin för reklamuppdraget. Det är du som ska se till att uppdraget blir klart vid den tidpunkt byrån har kommit överens med kunden. Du har också ansvar för projektbudgeten.

De projekt du håller i kan vara väldigt olika. Ibland kan projekten innebära att du tar hand om all reklam och PR för kunden. Då arbetar projektgruppen med allt från reklamplaner till trycksaker och profilprodukter för att vid andra tillfällen producera något speciellt, till exempel en annonskampanj, broschyr eller en reklamfilm.

Som projektledare är personalhantering en stor del av arbetet men även administration och ekonomi kan ingå. Du måste vara bra på att förhandla eftersom det är du som gör upp med kunden om vad jobbet ska kosta. En annan viktig egenskap för en projektledare är att kunna lyssna och förstå vad kunden vill ha.

De som arbetar som projektledare på en reklambyrå har ofta högskoleutbildning. Ofta kombineras högskoleutbildning i ekonomi, samhällsvetenskap eller teknik med marknadsföring och reklam.

Traffic/Produktionsledare
Den som har administrativa uppgifter på en större reklambyrå eller inom ett medieföretag kallas Traffic (arbetsuppgifterna kan delvis gå ihop med projektledarens). Att se till att deltagare i projekt och kampanjer håller sina tider, att färdigställa och distribuera material, göra beställningar och hålla kontakter med leverantörer och kunder är några andra vanliga uppgifter.

Illustration: Produktionsfaser