Hoppa till textinnehållet
Startsida Livets molekyler Nukleinsyror Uppbyggnad

Uppbyggnad

DNA = Deoxyribo Nucleic Acid (svenska deoxyribonukleinsyra)

DNA innehåller information om hur cellens proteiner är sammansatta. Informationen måste översättas. Där är flera former av en annan nukleinsyra, RNA, inblandad.

RNA = Ribo Nucleic Acid (svenska: ribonukleinsyra)

DNA och RNA

Informationen om hur en viss organism är uppbyggd och fungerar finns lagrad i DNA-molekylen. DNA är en s.k. nukleinsyra.

Makromolekylernas samband brukar sammanfattas i en central sats inom molekylärbiologin.

bild: DNA ger RNA ger Protein

DNA är en makromolekyl, uppbyggd av mindre byggstenar. Dessa kallas nukleotider.

Nukleotider

En nukleotid är uppbyggd av några olika delar:

Kolhydratdelen är en pentos, en sockerart med fem kolatomer. I nukleinsyror förekommer två typer, ribos i RNA och deoxyribos i DNA. Varje kolatom i ribosmolekylen och deoxyribos-molekylen anges med ett nummer, från 1’ till 5’

bild: Ribos i RNA. bild: Deoxyribos i DNA
Ribos i RNA. Deoxyribos i DNA

Det förekommer fyra baser i både RNA och DNA. I RNA hittar man adenin (A), guanin (G), cytosin (C) och uracil (U). I DNA hittar man tymin (T) i stället för uracil.

bild: Adenin bild: Cytosin bild: Guanin bild: Uracil bild: Tymin
Adenin
Cytosin
Guanin
Uracil
Tymin

En bas tillsammans med ribos eller deoxyribos kallas för en nukleosid.

Dessutom finns det fosfatgrupper i nukleinsyror. Fosfat är fosforsyrans anjon.   En nukleosid kopplad till en fosfatgrupp kallas nukleotid.
bild: fosfatgrupp   bild: Nukleotid
En fosfatgrupp, fosforsyrans anjon   Nukleotid: guanosinmonofosfat

Nukleotiderna kopplas samman till en lång polynukleotidkedja. Notera att i ena änden är kolatom 5’ den sista kolatomen, och i den andra änden är kolatom 3’ den sista kolatomen i kedjan.

bild: RNA-sträng
RNA är en enkel polynukleotidkedja.

DNA består av två antiparallella polynukleotidsträngar som bildar en högervriden dubbelhelix.
[Visa animation]

Baserna binder till varandra på ett speciellt sätt. Adenin binder bara till tymin. De bildar ett baspar. Det hålls samman med två vätebindningar. Guanin binder till cytosin med tre vätebindningar. Alltid A och T tillsammans, medan G och C alltid binder till varandra. Det är ordningen på DNA-baserna som utgör informationen i DNA. Det är som ett alfabet med bara fyra bokstäver.

bild: A-T baspar
Adenin parar med tymin via två vätebindningar.
bild: G-C baspar
Guanin parar med cytosin via tre vätebindningar.
     

Basparen ligger vinkelrätt mot DNA-spiralen, som framgår av den här animeringen.
[Visa animation]

 

Övning

Vilka baser syns? Drag respektive bas till rätt plats i bilden.

D

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande