Hoppa till textinnehållet
Startsida Reaktionsmekanismer Kunskapstest – Reaktionsmekanismer

Kunskapstest – Reaktionsmekanismer

Använd papper och penna. Facit finns efter frågorna.
 1. Vilka egenskaper har de båda reaktanterna om en additionsreaktion inträffar?

 2. Varför är karbokatjoner starkt reaktionsbenägna?

 3. Vad betyder beteckningen SN1?

 4. Nukleofil eller elektrofil attack?

  Vilken typ av attack utför

  a) vattenmolekylen när den angriper med ett av sina fria elektronpar?

  b) brommolekylen när den angriper en dubbelbindning?

 5. Förklara, genom att resonera kring elektroner, varför OH--jonen är negativt laddad.

 6. a) Vilken reaktionstyp sker vid tillsats av silvernitrat till ett klorerat kolväte?

  b) Hur kan man laborativt undersöka vilka produkter som bildas i reaktionen i a?

  c) Varför reagerar 2-klor-2-metylpropan (tertiär butanol) kraftigt med silvernitrat medan 1-butan och 2-butan reagerar mindre kraftfullt med silvernitrat?

 7. Beskriv med kemiska formler reaktionsmekanismerna för reaktionen mellan 2-klor-2-metylpropan och silverklorid i tre steg enlig följande:

a) En kloridjon stöts bort från en 2-klor-2-metylpropanmolekyl.

b) En vattenmolekyl kopplas till den uppkomna karbokatjonen.

c) En annan vattenmolekyl övertar en proton från den vattenmolekyl som togs upp i b.

Svar

Sammanfattning

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande