Hoppa till textinnehållet
Modul 5Gramática Gramática IX

Gramática XIV - grammatik XIV

Alguns advérbios - några adverb

Adverb beskriver handlingars egenskaper, en bestämning till verb, adjektiv eller andra adverb.

Det kan läggas till en betydelse av:

Här kommer några adverb i några av dem grupperna som adverben indelas:

  Tempo (tidsadverb)   Lugar (rumsadverb)
Hoje idag Aqui här
Ontem igår där
Amanhã imorgon Alí där
Sempre alltid där (borta)
Nunca aldrig Longe långt (borta)
Cedo tidigt Perto nära
Tarde sent Dentro inne
Antes före, innan Fora ute
Depois efter

Acima

ovanför
Logo snart Abaixo under
redan Atrás bakom
Agora nu      
           
  Modo (sättsadverb)  

Intensidade (gradadverb)

Bem bra Muito mycket
Mal dåligt Pouco litet
Devagar långsamt Mais mer
Rápidamente snabbt Menos mindre
Facilmente enkelt Bastante ganska
Dificilmente svårt Demais för mycket
 

Quase nästan
  Dúvida (orsaksadverb) Apenas bara
Talvez kanske    

Possivelmente

möjligt  

 

* Skillnaden mellan adjektiv och adverb.

adjektiv
adverb
Bilen är snabb. Bilen kör snabbt.
Bilarna är snabba.
Bilarna kör snabbt.

»Har du några synpunkter på sidan?

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande