Hoppa till textinnehållet
Modul 4 Vocabulário Aqui/Aí/Ali/lá

Aqui/Aí/Ali/lá

Aqui = Cá (här, hit)

Anger den plats där den talande befinner sig.

Exempel:

Você quer ficar aqui? Vill du stannar här?
Eu moro aqui. Jag bor här.
Aqui é nossa casa.
Här är vårt hem.

Formen anger samma plats som aqui ,men kan ha en mer vag innebörd och anger oftast riktning.

Exempel:

Venha ! (Vem !) Kom hit!
Carlos vem para hoje.
Carlos kommer hitåt idag.

Ai (där hos dig, dit till dig)

Anger den plats där den tilltalande befinner sig.

Exempel:

Quem está ? Vem är där?
Fique ! Stanna där.
Eu vou para agora.
Jag går dit nu.

Alí (där, dit)

Anger den plats som inte är nära någondera.

Exempel:

Alí é a saída. Där är utgången.
Minha casa fica alí. Minha casa ligger där.
Ana saiu por alí.
Ana gick ut dit.

(där, där borta)

Mindre preciserande plats, avlägsen från såväl den talande som de tilltalande.

Exempel:

Olhe ! Titta där!
Quem vem ? Vem kommer där borta?
Quando você vai para ?
När ska du gå (åka) dit?
»Har du några synpunkter på sidan?
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande