Hoppa till textinnehållet
Modul 4 Gramática Gramática X

Gramática X

COMPARAÇÃO - Komparation

Regelbunden komparation sker genom tillägg av:

mais .......... que

mer .......... än

menos .......... que

mindre .......... än

tão .......... como/quanto

lika .......... som

Exempel:

Jorge é mais velho que Pedro. Jorge är äldre än Pedro.
Meu carro é mais novo que o teu. Min bil är nyare än din.
Benguela és tão bonita como Luanda.
Benguela är lika vacker som Luanda.

 

maior que

större än

menor que

mindre än

     
melhor que bättre än
pior que
sämre än

Exempel:

Este hotel é menor que aquele.

Det här hotellet är mindre än det där.

Meu carro é melhor que o seu.

Min bil är bättre än din.

Há batatas maiores? Finns det större potatisar?

 

 

Superlativo - Superlativ

Superlativ Komparation sker genom tillägg av (en av artiklarna) o , a , os , as till komparativformen:

Carla é a mais bonita da escola.

Carla är den vackrast i skolan.
Este é o melhor restaurante em Maputo. Det är den bästa restaurangen i Maputo.
A prova de matemática é a mais difícil.
Matematiksprovet är svarast.

OBS! När ett adjektiv i superlativ står efter ett substantiv (huvudord) utsätts bestämda artikels endas före substantiv (huvudord).

Exempel:

Ele é o jogador mais baixo. Han är den kortaste spelaren.
Teresa är a professora mais jovem. Teresa är den yngsta läraren.
Estocolmo é a cidade mais cara
na Suécia.
Estocolmo är den dyraste staden i Sverige.

»Har du några synpunkter på sidan?

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande