PROV NATURKUNSKAP B


Datum: ____________________________

Namn: ____________________________

Personnummer: ______________________

Poäng: ________ av poäng

Betyg: ________

OBS! Detta är ett tidigare prov vilket innebär att du kanske inte finner alla svar i läroboken. Provfrågor anpassas nämligen beroende på vilka laborationer etc som ingått under laborationsvecka och kan därför variera något från kurs till kurs.

Del A

Flervalsfrågor (1-41). Vilka av följande påstående är sanna och
vilka påståenden är osanna?
(Rätt svar ger 1 poäng. Fel svar ger 1 poängs avdrag. Så gissa inte!
Max 42 poäng, lägst 0 poäng.)

Sant
Osant

 

 

[ ]

[ ]

1.

Effekt kan mätas i enheten Joule.

[ ]
[ ]

2.

Koloxid tas upp av de gröna växterna för fotosyntes.

[ ]

[ ]

3.

Solenergi kan både tas upp av solfångare och solceller.

[ ]

[ ]

4.

Grundämnen innehåller flera slags atomer.

[ ]

[ ]

5.

Isotoper av ett ämne har olika antal protoner.

[ ]

[ ]

6.

Jorden tillhör galaxen Vintergatan.

[ ]

[ ]

7.

Vårt solsystem har tio kända planeter.

[ ]

[ ]

8.

Natriumhydroxid är ett grundämne.

[ ]

[ ]

9.

All ämnen är uppbyggda av atomer.

[ ]

[ ]

10.

Vätgas som brinner i syre bildar koldioxid.

[ ]

[ ]

11.

Digital överföring innebär uppdelade signaler.

[ ]

[ ]

12.

När ledaren anslutits rör sig elektroner mot pluspolen.

[ ]

[ ]

13.

Mättade fetter har enkelbindningar mellan kolatomerna.

[ ]

[ ]

14.

En buffert kan motstå pH-förändringar.

[ ]

[ ]

15.

Verkningsgrad kan anges i procent.

[ ]

[ ]

16.

Jorden antas vara 10 miljarder år gammal.

[ ]

[ ]

17.

Radioaktiv strålning innebär avgivande av energi.

[ ]

[ ]

18.

Sublimering innebär övergång från fastämne till gas.

[ ]

[ ]

19.

Bensin innehåller till största delen kol och väte.

[ ]

[ ]

20.

Ett mikrochip består av en kiselplatta.

[ ]

[ ]

21.

Växternas gröna färgämne kallas klorofyll.

[ ]

[ ]

22.

Cellväggen består framförallt av gener.

[ ]

[ ]

23.

Cellmembranet är cellens skyddshinna mot omvärlden.

[ ]

[ ]

24.

Mimikry kallas det sätt genom vilket djur klarar sig undan sina fiender genom att likna andra farliga arter.

[ ]

[ ]

25.

Celler med samma egenskaper bildar vävnader

[ ]

[ ]

26.

Stärkelse blir gult av jod.

[ ]

[ ]

27.

I alla celler finns en rad olika organeller.

[ ]

[ ]

28.

Vita blodkroppar saknar cellkärna.

[ ]

[ ]

29.

Adrenalin är inte ett stresshormon.

[ ]

[ ]

30.

Galaktos är en monosackarid.

[ ]

[ ]

31.

Gregor Mendels ärftlighetslagar gäller ej människan.

[ ]

[ ]

32.

Bakterier förökar sig genom delning.

[ ]

[ ]

33.

Autotrofa organismer kan inte göra näring av koldioxid och vatten.

[ ]

[ ]

34.

Cancer yttrar sig som ohejdad celltillväxt.

 1. Figuren visar tre celler med olika sockerhalt. Prickarna markerar sockermolekyler som inte kan passerar cellmembranet. I vilken cell eller vilka celler kommer fler vattenmolekyler att tränga in i cellen än som tränger ut?

 

A B C

 1. Vilket begrepp hör hemma i avsnittet hormonsystemet?
 1. gen
 2. reduktion
 3. transmittorsubstans
 4. feedback system
 1. Vilken del är centrum för medvetna handlingar?
 1. förlängda märgen
 2. lillhjärnan
 3. hjärnstammen
 4. storhjärnan
 5. talamus
 1. Vilket av dessa ämnen kan man finna i varje levande cell?
 1. protein
 2. klorofyll
 3. cellulosa
 4. stärkelse
 5. hemoglobin
 1. Nedanstående figurer visar den cellprocess som kallas mitos.

Om cellen i figur 1 innehåller sex kromosomer, hur många kromsomer finns då i respektive cell i figur 3?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 6
 5. 12
 1. Följande figur visar ett exempel på hur det könsbundna anlaget för färgblindhet kan nedärvas.

 

Vilken person är den ende som inte kan ha några färgblindhetsgener?

 1. 2
 2. 2 och 3
 3. 3
 4. 6
 5. 3 och 6
 1. Hos människan finns två olika könskromosomer, X och Y. Hur ser den normala uppsättningen ut i mannens respektive kvinnans kroppsceller?
Man Kvinna
 1. XX XY
 2. XX YY
 3. XY XX
 4. XY YY
Del B
 1. Ge förslag på fyra olika sätt som man kan påskynda en kemiska reaktion, dvs öka reaktionshastigheten. (4 p)
 1. Människan har liksom många andra djur utrustats med sinnesorgan för att kunna samla in information om miljön runt omkring. Beskriv begreppet adaptation. Varför är det viktig att sinnescellerna har en förmåga att adaptera. (3 p)
 1. Här följer de kemiska tecknen för några grundämnen. Skriv formeln för den jon som man kan vänta sig att ämnet lättast bildar. (3 p)
 1. Cs
 2. B
 3. K
 4. O
 5. I
 6. Mg
 1. Bilden visar en galvanisk cell. I detta galvaniska elementet ingår metall av zink (Zn) och koppar (Cu) , samt lösningar av kopparjoner och zinkjoner. Rita in den riktning som elektroner rör sig i den ledare som förenar metallerna. Förklara hur den elektriska strömmen kan uppstå. Markera i figuren var koppar resp. zink-plåten finns, samt vilka reduktions och oxidationsprocesser som sker. (4 p)

 1. Du har hyrt en fjällstuga och upptäcker att det sitter en säkring i säkringsskåpet märkt 10 A (ampere). (2 p)

Du har tre kokplattor på spisen märkta 1200W, 800W, 800W och de 5 stycken el-elementen är på 500 W/styck. Kommer säkringen att hålla när du använder spisen och el-elementen är i gång samtidigt?

Motivera ditt svar!

 1. I vilken elkrets är lamporna seriekopplad respektive parallellkopplad? (1 p)

a. b.

 

 1. Förklara skillnaden mellan svaga och starka syror. Ge exempel på en svag syra och en stark syra. (4 p)
 1. Förklara skillnaden mellan jonföreningar och molekylföreningar. (4 p)
 1. Varför är lufttrycket högre vid havsytan jämfört med Mount Everest topp? (2 p)
 1. Vad menas med aktiveringsenergi vid kemiska reaktioner? (3 p)
 1. Ge en förklaring till varför en del ämnen reagerar med varandra, medan andra kan sammanföras utan att reagera. (3 p)
 1. Ljus kommer in mot olika typer av glaslinser och prismor. Komplettera strålgången i de tre bilderna. (3 p)

 1. Förklara innebörden av begreppet masstal? (1 p)
 1. Vad menas med atomnummer? (1 p)
 1. Ange grundämnenas atommassa. (1.5 p)
 1. Zn
 2. F
 3. K
 1. Ange molekylmassan hos H2O. (1 p)
 1. Kolföreningar delas in i olika ämnesklasser med olika funktionella grupper. Vad är en funktionell grupp? Ge exempel på två olika typer av funktionella grupp. (3 p)
 1. Hur framställs estrar? Vad används de till? (3 p)
 1. På en laboration gjorde vi ett enkelt modellförsök om cellmembranets funktion. Beskriv cellmembranets funktion utifrån resultatet på laborationen. (3 p)
 1. När djur kommunicerar med varandra avger de olika signaler. Förklara hur det sker och även hur signalerna kan anpassas efter yttre omständigheter. (4 p)
 1. Vad är pH? (4 p)
 1. Gelfiltrering är viktig en metod för att separera olika ämnen. Förklara principen bakom gelfiltrering. (3 p)
 1. En elev försågs med prover som innehöll följande födoämnen: stärkelse, fett, socker och protein. Eleven valde ett av dessa födoämnen och placerade lika mycket av födoämnet i vart och ett av de tre provrör som innehöll ett enzym i lösning.

  Ett av provrören hölls vid 10 ° C , ett vid 37 ° C , och ett upphettades tills innehållet kokade. Ett prov togs från vart och ett av provrören med jämna intervall för att testa om socker fanns. (5 p)

  Mängd socker i provet:

Provrör

vid 0 min

efter 5 min

efter 10 min

efter 20 min

1

inget

lite

mycket

mycket

2

inget

inget

lite

mycket

3

inget

inget

inget

inget

a) Vilket födoämnen placerades i vart och ett av de tre provrören?
b) Ge namn på det enzym som fanns i provröret.
c) Vilket provrör hölls vid 10 ° C?
d) I vilket provrör har enzymet kokat?
e) Vilket provrör hölls vid 37 ° C? Ge en förklaring till ditt svar.

 1. Svart pälsfärg hos cockerspaniel beror på den dominanta genen S , röd färg på den recessiva genen s. Hundar med helfärg har det dominanta anlaget H och fläckiga det recessiva h.

  En helfärgad röd hane parades med en svart- och fläckig tik. De fick fem ungar: en svart, en röd, en svart- och vitfläckig och två röd- och vitfläckiga.

  Föräldrarna har någon av följande genotyper

 1. sshh och SShh,
 2. ssHh och SsHh
 3. ssHh och Sshh
 4. SsHh och Sshh
 5. e) SSHH och Sshh.
Vilka genotyper hade föräldrarna? Du måste motivera ditt svar (rita gärna ett korsningsschema). (3 p)
 1. Markera vad pilarna pekar på. (3 p)
 1. ________________________________
 2. _______________________________
 3. ________________________________
 4. ________________________________
 5. ________________________________
 6. ________________________________

 

26. Rita korsningsschema över möjliga barn till följande föräldrar. (4 p)

B= anlag för bruna ögon. B= dominant. b= anlag för blåa ögon.

a) Mamma: BB Pappa: bb

Vilken ögonfärg har föräldrarna?
Vilken ögonfärg får barnen troligast?
Hur stor chans har föräldrarna att få blåögda barn?

b) Mamma: Bb Pappa: Bb

Vilken ögonfärg har föräldrarna?
Vilken ögonfärg får barnen troligast?
Hur stor chans har föräldrarna att få blåögda barn?

 1. a. Vilken form av fosterundersökningar är vanligast i dag? Beskriv den. (3 p)
 1. b. I vilka fall kan det bli aktuellt att erbjuda den blivande modern kromosom- eller DNA-undersökning av cellprover från fostret? (2 p)
 1. När du bränner dig på en kokplatta, rycker du snabbt undan handen från plattan. Rörelsen sker omedvetet. Beskriv varför man rycker bort handen från en het kokplatta när man bränner sig på denna? (4 p)
 1. Hur är en nervcell uppbyggd (rita gärna)? (3 p)
 1. Ge korta förklaringar till följande begrepp: (5 p)
 1. synaps
 2. heterozygot
 3. mutation
 4. histamin
 5. mitokondrie
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande