Människans nervsystem kan delas in i det centrala och det perifera nervsystemet. Det centrala nervsystemet, CNS, består av hjärnan och ryggmärgen och det perifera nervsystemet, PNS, av hjärnnerverna och ryggmärgsnerverna.

Det perifera nervsystemet svarar huvudsakligen för impulsförmedlingen mellan kroppens olika organsystem och centrala nervsystemet. Impulser till det centrala nervsystemet sker i sensoriska nerver och impulser från centrala nervsystemet sker i motoriska nerver.

Det motoriska nervsystemet kan ytterligare delas in i en somatisk och en autonom del. Det somatiska systemet kan styras av viljan och leder impulser till skelettmuskler. Det autonoma systemet kan inte styras utav viljan och reglerar glatt muskulatur, hjärtmuskulatur och körtlar.

Till sist så kan det autonoma systemet delas in i det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. Det sympatiska nervsystemet är aktivt när kroppen mobiliserar för fysisk ansträngning medan det parasympatiska nervsystemet är aktivt när kroppen kräver vila.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande