Nedärvning av en egenskap (monohybrid klyvning)

Vi skall följa två människor Lisa och Kalle och se hur deras anlag för ögonfärg ärvs av barnen.
Lisa har bruna ögon och Kalle har blå ögon.

Förenklat kan man säga att en människas ögonfärg, är beroende av det anlag som finns bundet till ett visst kromosompar. Våra anlag finns på så vis i dubbeluppsättning.

När man studerar hur olika egenskaper ärvs mellan individer är det lämpligt att göra ett korsningsschema. Korsningsschemat är helt enkelt en tabell där man överskådligt kan se vilken avkomma som en korsning mellan två olika individer ger upphov till.

I kolumnerna finns könsceller från pappa och i raderna könsceller från mamma. Placera genom att med musen dra Kalles anlag för ögonfärg till de två övre rutorna och Lisas längst till vänster i korsningsschemat.

Vi korsar två individer som har samma anlagsuppsättning som barngenerationen från vårt tidigare exempel. Vilken ögonfärg får barnen till två brunögda individer om båda föräldrarna är heterozygot (Bb)?

Eftersom både mamma och pappa har två varianter av könsceller så kombineras dessa på fyra olika sätt. Tre av kombinationerna ger brunögda barn och en av kombinationerna ett barn med blå ögon.


Sammanfattning

Förhållandet mellan bruna ögon och blå ögon är 3 till 1, vilket också brukar anges som klyvningstal vid nedärvning av ett anlag, också kallad monohybrid klyvning.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande