Aktiv transport
Transport av molekyler genom ett membran som är energikrävande.


Alleler
Olika former av en gen som gör att egenskapen uttrycks olika. Varje locus innehåller endast en allel, men två olika alleler kan förekomma i de homologa kromosomerna


ATP
Adenosintrifosfat. Energirik kemiskförening som fungerar som bränsle i cellen.


Cyanobakterier
Troligen de första levande organismerna som uppstod för ca 3.500 miljoner år sedan.


Cytoplasma
Den del av cellens substans som omger kärnan.


Diffusion
Transport av molekyler från områden med hög koncentration till områden med lägre koncentration.


Dihybrid klyvning
Nedärvning av två egenskaper som bestäms av två olika gener.


Diploid
Cell som innehåller en dubbeluppsättning homologa kromosomer.


DNA
Deoxiribonukleinsyra, en komplicerad makromolekyl som utgör arvsmassan hos alla kända levande organismer. DNA-molekylen har som uppgift att ge bruksanvisningen för vilka proteiner och celler som skall byggas upp i en organism.


Dominant anlag
Det anlag som ger sig till känna om de två anlagen för en viss egenskap är olika. Jmf recessivt anlag


Eukaryot cell
Cell som innehåller cellkärna


Fenotyp
Summan av individens egenskaper, dvs. hänsyn tagen till både arv och miljö


Gener
Anlag uppbyggda av DNA. Styr cellens byggnad och funktion. Överförs till nästa generation.


Genetisk drift
Slumpen som orsak till förändring av genpoolen hos en population.


Genotyp
Genuppsättningen hos en individ. Beskrivning av individens arvsanlag.


Genpool
Det samlade antalet gener i en population vid ett visst tillfälle.


Genterapi
Sätt att behandla sjukdomar genom att byta ut sjuka gener i celler.


Haploid
Cell med enkeluppsättning kromosomer.


Heterozygot
En individ med två olika alleler för en egenskap.


Homologa
Lika. Kromosomer med alleler för samma egenskaper.


Homozygot
En individ med två lika alleler för en egenskap.


Kloning
Massförökning av DNA-fragment eller individer med samma genotyp.


Kromosom
Kropp i cellkärnan som består av en dubbelspiral av DNA, upprullad kring proteinmolekyler.


Meios
Bildning av könsceller genom att antalet kromosomer halveras. Samma sak som reduktionsdelning.


Mitos
Den vanliga celldelningen som är indelad i profas, metafas, anafas, telofas.


Monohybrid klyvning
Nedärvning av en egenskap som bestäms av en enda gen.


Mutation
Ärftlig förändring som plötsligt uppstår och inte beror på en omkombination av gener.


Osmos
Ett ämnes diffusion genom ett halvgenomträngligt (semipermeabelt) membran. Partiklar vandrar från högre koncentration mot lägre, genom ett semipermeabelt membran.


Passiv transport
Transport som inte kräver energi och alltså sker från högre koncentration mot lägre (jmf aktiv transport).


Plasmid
Ring av DNA som förekommer i bakterier.


Prokaryot cell
Cell som saknar cellkärna


Recessivt anlag
Det anlag som inte ger sig tillkänna när de två anlagen för en viss egenskap är olika. (jmf dominant gen).


Reduktionsdelning
Samma sak som meios


Virus
Liten partikel som består av en RNA- eller DNA molekyl innesluten i en proteinkapsel.


Zygot
Befruktad äggcell


Överkorsning
Byte av segment av arvsmassa mellan homologa kromosomer under meiosens profas då kromosomerna ligger tätt tillsammans.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande