Kalkyler Budgetering
Budgetering

Enligt en allmänt accepterad definition är en budget en i siffror uttryckt ekonomisk plan för det framtida handlandet. Det är viktigt för varje företag att planera sin verksamhet, i synnerhet den ekonomiska. Det sker bland annat genom att man upprättar olika budgetar.

Ekonomisk planering, genomförande, uppföljning och kontroll underlättas betydligt om företaget har en väl fungerande budgethantering.

Vi ska här titta närmare på de två kanske viktigaste budgetarna, nämligen resultatbudget respektive likviditetsbudget.

En resultatbudget visar budgeterade intäkter och kostnader samt ger svar på frågan om företaget är lönsamt eller ej.

En likviditetsbudget visar budgeterade inbetalningar och utbetalningar samt ger svar på frågan om hur företaget klarar likviditeten.
Kom ihåg: En avskrivning är en kostnad, men ingen utbetalning. En amortering är en utbetalning, men ingen kostnad.
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande