Kalkyler Beräkning av kapitalbehov
Beräkning av kapitalbehov

Uppskattning av kapitalbehov och finansiering.
Uppskattning av kapitalbehov och finansiering

Vid start av företag måste man se över kapitalbehovet. Då behövs kapital för att anskaffa maskiner, inventarier och varulager. Vidare behövs kapital för att klara rörelsekostnader som löner, hyror etc. När verksamheten varit igång en tid, kommer kapitalbehovet att se annorlunda ut, beroende på i hur stor utsträckning inköp och försäljning sker på kredit. Detta eftersom kapital som binds i varulager och kundfordringar har avgörande betydelse för kapitalbehovet. I ett företag som varit igång en tid beräknas därför kapitalbehovet som genomsnittligt. Mellanskillnaden mellan det budgeterade kapitalbehovet och det kapital man själv kan satsa i företaget måste finansieras med främmande kapital.

Den egna kapitalinsatsen i rörelsen kan bestå av "hårt kapital" i form av pengar, maskiner/inventarier eller bilar. Fast egendom, som satsas i en rörelse i stället för pengar kallas apportegendom. Men kapitalinsatsen kan också vara "mjuk" och bestå av ägarens obetalda arbetsinsats.

Om det egna kapitalet inte räcker är det lämpligt att ta kontakt med den bank där man är kund sedan tidigare. Det finns också riskkapitalbolag, branschinriktade finansieringsinstitut, de regionala ALMI Företagspartner och länsstyrelserna. I vissa fall kan det vara möjligt att övertyga kapitalstarka privatpersoner om projektets förtjänstmöjligheter. Sist men inte minst kan man ju engagera släkt och vänner i projektet. Detta är ett effektivt sätt att bli av med sina vänner om allt inte går som planerat.

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande