Kalkyler Beräkning av rörelsekapitalbehovet
Beräkning av rörelsekapitalbehovet

Kapital behövs till varulager, men hur mycket material behöver man ha på lager och hur mycket köper man per gång? Kundfordringar kräver också kapital, nämligen för den tid som motsvarar kundens kredittid. Krediter från leverantörerna minskar kapitalbehovet. Tyvärr är det numera vanligt att leverantörerna bara levererar mot efterkrav/postförskott till nya kunder vilket gör att man även här behöver kapital. Övriga rörelsekostnader under startperioden består av löner, arbetsgivaravgifter, hyra, telefonkostnader, räntor etc. Dessa måste också finansieras.

För att beräkna hur mycket kapital som behövs för att betala rörelsekostnaderna under startperioden måste man också försöka uppskatta hur lång tid det tar från det att rörelsen startar, tills dess att löpande inbetalningar räcker för löpande utbetalningar. Observera att denna betalningsbalans inte innebär att rörelsen går med vinst, är lönsam eller har uppnått nollpunkten!

Betalningsbalans innebär bara att de pengar som löpande flyter in i företaget räcker för de utbetalningar som skall göras. Det är svårt att beräkna kapitalbehovet eftersom man inte säkert kan förutsäga hur försäljningen går. För tiden fram tills dess att betalningsbalans har uppnåtts måste kapital tillföras rörelsen.

Kapital kan tillföras genom egen eller delägares insats, lån och bidrag. Man kan minska kapitalbehovet genom att minska varulager, korta kredittiden till kunderna, samt försöka få längre kredittid hos leverantörerna.

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande