Marknadsföring Marknadsundersökning
Marknadsundersökning

Syftet med marknadsundersökningar är att skaffa tillförlitligt underlag för att budgetera företagets försäljning. Företagets planerade försäljning är bara en del av den totala marknaden för produkten. För att kunna budgetera delens storlek så måste man ha en realistisk uppfattning om helheten, den totala marknaden. Totalmarknaden beror av antalet kunder multiplicerat med varje kunds totala årsinköp. En marknadsundersökning kan genomföras i syfte att uppskatta:

 Det totala antalet kunder

 Varje kunds årskonsumtion

Dessutom kan man göra en marknadsundersökning för att ta reda på om kunderna verkligen är nöjda med det de köper eller om det går att förbättra produkten på något sätt för att bättre möta kundernas behov och prioriteringar. Detta är värdefullt då vi gärna vill veta hur vi står oss jämfört med våra konkurrenter. Ytterligare ett syfte är att samla information inför en produktlansering.Det finns en rad olika informationskällor och metoder som kan användas för uppskattning av det totala antalet kunder:

Statistik
Statistik och egna uppskattningar
Mekanisk registrering
Konkurrenternas försäljning
Specialrapporter
Antagandet om hur mycket varje kund köper kan bygga på egen kunskap eller på konsumentstatistik. Betydligt svårare är det att budgetera företagets försäljning, det vill säga att uppskatta hur många av de teoretiska kunderna som kommer att byta leverantör.
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande