Marknadsföring Kunderna
Kunderna

Företag. Privatpersoner. Organisationer. Offentlig sektor.

För att du som företag ska kunna utforma ett attraktivt erbjudande som lockar kunderna att köpa dina varor och tjänster behöver du naturligtvis kunskap om vilka kunderna är, var de finns, vad de har för behov samt hur och var någonstans de föredrar att göra sina inköp.

Kunder kan beskrivas på många olika sätt men ett enkelt sätt som ger en bra översikt kan vara att dela upp kunderna enligt följande fyra huvudkategorier.

 1. Företag
 2. Privatpersoner
 3. Organisationer
 4. Offentlig sektor

För att bli mer effektiv i marknadsbearbetningen och mer framgångsrik kan man sedan välja ut mindre kundsegment inom varje kundkategori.

Fråga att fundera över: Inom vilken kategori/kategorier finner du dina kunder?


Det finns många sätt att beskriva och dela in privatpersoner i mindre målgrupper utifrån vad som karakteriserar dem. Detta kan göras både utifrån erfarenheter och kunskaper men vanligtvis utgår man ifrån statistiska data och genomför någon typ av marknadsundersökning. De olika marknadssegmenten eller målgrupperna kan beskrivas med hjälp av olika variabler varav följande är de vanligaste.

Geografiska variabler

 1. Områden (län, regioner och kommuner, länder)
 2. Befolkningstäthet
 3. Orters eller områdens storlek
 4. Klimatområden

Socio-ekonomiska variabler

 1. Ålder
 2. Kön
 3. Utbildning
 4. Yrke
 5. Familjeinkomst
 6. Familjestorlek
 7. Familjens livscykel (ogift, gifta utan barn, gifta med barn under 6 år, gifta med barn över 6 år osv)
 8. Socialgrupp

Beteendevariabler

 1. Användare (icke användare, tidigare användare, potentiell användare, regelbunden användare osv)
 2. Användning (småkunder, medelstora kunder, stora kunder)
 3. Märkestrohet
 4. Den sökta behovstillfredsställelsen
 5. Livsstil (arbetsmänniskor, familjekära, nöjeslystna, matglada, religösa, hurtbullar osv)

För att få lämpliga marknadssegment måste man för det mesta använda flera variabler. Det är till exempel vanligt att man avgränsar marknadssegment (målgrupper) med hjälp av ålder, kön och familjeinkomst. Geografiska och socioekonomiska variabler används betydligt oftare även om det kan vara ett grovt instrument varför beteendevariabler har blivit allt vanligare.

2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande