Studieteknik, språkinlärning


  Det här verkar onödigt besvärligt... Fundera över vad du gör!

Det finns mängder av metoder och modeller som använts vid språkundervisning genom åren. Somliga hävdar att grammatik kommer av sig själv, medan andra hävdar att man måste förstå grammatik och regler innan man kan lära sig tala korrekt (och några menar att man inte alls behöver lära sig tala helt korrekt...).

En sak kan vi dock enas om och utgå från: man vill kunna tala och skriva det främmande språket så obehindrat som möjligt.

Det finns praktiskt taget bara ett sätt att lära sig ett språk (strunt i modeller och metoder just nu): att "utsätta" sig för språket så mycket som möjligt. Läsa, tala, lyssna och skriva. Ju mer man läser desto fler ord kommer man känna igen och förstå och desto lättare kommer man ha för att uttrycka sig själv. Samma sak gäller förstås när man lyssnar till språket. Skriver eller talar man själv blir man tvungen att använda (och minns därmed lättare) ord och uttryck och måste fundera över hur man kan uttrycka sig. Rätt vad det är talar man sedan språket tämligen obehindrat!

Några av de saker man kan fundera över medan man lär sig språk är: Varför gör jag den här övningen? Vad tränas? Är det här ett effektivt sätt för mig att öva/lära in?

På engelska finns exempelvis termerna fluency och accuracy. Fluency är att tala flytande och accuracy är att vara korrekt, att behärska grammatik och stavning. Båda sakerna behöver tränas, men inte nödvändigtvis på samma gång, och inte på samma sätt. Man kan alltså fundera över om det är fluency elller accuracy som tränas, och om det är en effektiv övning överhuvudtaget.

Hur har du studerat språk hittills - några bra knep eller fällor du stött på?

Nedan finns några förslag till hur man kan göra rent praktiskt när man studerar ett främmande språk. Men först några allmänna ord om studieteknik.

Studieteknik

Läsa på olika sätt
Att fundera över vilken lästeknik man använder kan löna sig. Det är tidsödande att läsa ord för ord om man bara är ute efter att söka efter information. Och om man bara vill skaffa sig en uppfattning om innehållet räcker det med att skumma en text. På engelska finns termerna scanning och skimming.

Scanning innebär att söka i en text efter vissa specifika uppgifter (till exempel i kataloger, broschyrer och annonser).
Skimming - innebär att läsa översiktligt, för att få ett sammanhang och förstå huvuddragen i en text.

När och hur lär du dig bäst?
Det gäller att hitta sin egen modell. När och hur lär du dig bäst?
Hur lär du dig till exempel nya ord? En kvarts läsning av glosor varje morgon eller genom att använda orden i ett sammanhang?
Hur lär du dig grammatik? Genom att läsa in regler och sedan göra exempel? Eller genom att se exempel, göra likadant och sedan eventuellt läsa grammatikregeln? När du studerar på distans har du naturligtvis också större frihet att bestämma hur ofta och länge du arbetar åt gången.

Några praktiska råd hur du kan arbeta

Vid datorn
Tänk på att det är svårare att läsa texter på skärmen än på papper. Skriv ut längre texter, så kan du också göra understrykningar och markera i texten.

Utnyttja de möjligheter datorn och Internet erbjuder: Dagsfärska nyheter, självrättande övningar och möjligheter till kommunikation med andra.

Att lära sig ord
Man måste lära sig ord! Massor av ord!
Engelskan har ett stort antal ord, långt fler än svenskan. Det är alltså mycket viktigt att ständigt försöka utöka sitt ordförråd eftersom detta inte bara ökar din förståelse utan också dina möjligheter att nyansera dig.

Hur ska man då lära sig nya ord?

Vissa ord räcker om man känner till passivt, dvs man har slagit upp dem någon gång och känner igen dem i ett sammanhang medan andra ord måste man behärska aktivt.

Den klassiska modellen är att ha en gloslista och skriva upp orden på engelska och sedan översätta dem.

Gör detta aktivt. Det vill säga studera ordet och fundera över stavning, släktskap med andra ord, och så vidare, medan du skriver. Och lägg till en extra spalt så att du kan täcka över det engelska och sedan förhöra dig själv genom att fylla i engelsk översättning.

Andra tips är:
Använd orden i ett sammanhang, lär in dem i vissa meningar. Bilda meningar eller hitta på en historia där du använder orden.

Lär in ord i temagrupper, gör till exempel en mindmap där du associerar fritt.

Illustrera, rita något som påminner dig om ordet.

Allt som hjälper minnet är bra! Dessutom visar mycket forskning att man lär sig och minns bättre om man gör något praktiskt samtidigt som man försöker lära in något. Stryk eller slipa golv medan du läser glosor...Allt som fungerar är bra!

Hur ska man träna grammatik (och varför?)
Träna att använda konstruktioner aktivt. Hitta på egna exempel och öva gärna muntligt om du har någon att träna med. Det gäller att använda det man lärt sig!

Träna på det som du har svårt för och verkligen tycker att du behöver kunna. Rådgör med din lärare efter några veckor!