Hinweise zum Kurs
Hinweise zum Kurs

Välkommen att läsa tyska med oss. Kanske är det första gången du läser en kurs via webben, och kanske är det också första gången du läser på distans. Hur går nu detta till? Vi hoppas att denna introduktion ska ge svar på dina frågor och fungera som en guide in i kursen.

Till din hjälp för att kunna genomföra kursen har du:
Obligatoriskt material:
- Läroboken Einblicke 1, Winell/Heuer/Jeckert/Raab, (21-18367-8)
- Elevfacit, (21-18369-4)
- Kassettband 1-3 till Einblicke 1, (21-94977-8)
- Sex webbmoduler
- Grammatikboken Modern tysk grammatik (MTG), Rydén/Wengse/Wistam, (21-17978-6)
Frivilligt material:
- Övningsböcker till MTG:
Övningsbok 1 (21-17987-5)
Övningsbok 2 (21-17988-3)

Webbkurser kan se ut på många olika sätt. I vissa fall kan det handla om övningar och fördjupningar knutna till en lärobok, i andra fall kan kursen helt sakna läromedel utöver det som publiceras på webben. Vår kurs bygger på flera olika delar, där webben är en del. Andra delar är lärobok, kassettband, telefon- och e-post-dialog.

Sex teman – sex moduler
På webben finns sex moduler som tar upp varsin delstat eller kanton i de tysktalande länderna. Vi har försökt välja delstater så att mångfalden i det tyska språkområdet ska bli tydlig. Man kan säga att kursen är koncentrerad på realia med övningar som tar upp samhälle, historia, geografi, kultur och vardagsliv.

Modulerna innehåller ett varierat antal övningar som du jobbar med på egen hand, även om några av övningarna redovisas i telefonsamtal med läraren. Övningarna är interaktiva och tränar din kommunikativa förmåga i ordförråds-övningar, simulerade dialoger, läs- och hörförståelseövningar med mera. Du hittar dock få renodlade grammatikövningar i modulerna. Den typen av övningar ser vi inte som meningsfullt att lägga på webben. Du hittar många sådana i läroboken, i övningsböckerna som hör till grammatikboken om du väljer att skaffa dem, samt under flera av de länkar vi tipsar om under Links.

Flera övningar går ut på att man ska söka och ta del av information på tyska webbsidor. Vi hoppas att du ska uppleva den ”här-och-nu-känsla” Internet ger i och med att man kommer i direktkontakt med målspråksländerna på ett annat sätt än i en tryckt lärobok. Vi vill också få dig att reflektera kring din egen språkinlärning, så många av övningarna tjänar, utöver att vara rena övningar, som exempel på metoder och arbetssätt: hur kan man utveckla sin språkfärdighet?

Du jobbar med övningarna på webben parallellt med lärobok, grammatikbok och kassettband, men modulerna är helt fristående och inte specifikt knutna till läromedlet. Här kan du se hur vi tänker oss arbetsgången.

Några ord om navigering och symboler på webbsidorna. Du börjar vid Hinweise zum Kurs (studieanvisning). I samma menyrad finns också Lerntipps (inlärningstips). Dit bör du återkomma då och då, för där finns många nyttiga tips som underlättar inlärningen. Där har du även Links där du hittar länkar av blandat slag.

Einblicke 1
Om du läst andra språk tidigare, kommer du att känna igen dig i lärobokens struktur. Du arbetar med olika slags texter, ordförråd, realia, grammatik, hörförståelse, uttalsträning. I arbetet med läroboken följer du bokens egen struktur och arbetar igenom kapitel efter kapitel. När nya grammatikmoment tas upp, finns också hänvisningar till MTG, grammatikboken.

När man läser in ett språk på egen hand är det oerhört viktigt att verkligen utnyttja de kassettband som hör till läroboken. Lyssna många gånger på banden, läs efter bandet och läs ibland samtidigt som bandet. (Se vidare under Lerntipps.) Jobba alltså parallellt med lärobok och webb, enligt det förslag/schema som bifogas nedan.

Uppgifter
Till kursen hör sex skriftliga och sex muntliga studiearbeten. Uppgifterna anknyter till både webb och lärobok. De skriftliga arbetena skickar du via e-post eller vanlig post till din lärare. De muntliga uppgifterna redovisas vid telefonmöten på tider som du och läraren kommer överens om. När man läser in ett språk på egen hand är det lätt att glömma det självklara faktum att språk är kommunikation så dessa samtal är extra viktiga just därför. Du har också möjlighet att fråga om sådant du undrat över vid dessa möten. Ta därför för vana att skriva ned några frågor inför varje telefonsamtal.

När det väl blivit dags för examination kommer du att göra ett skriftligt prov som baserar sig på de kapitel du läst i läroboken och de övningar du gjort på webben. Examinationen innehåller även en muntlig del. Läraren meddelar då några dagar i förväg vad den består i (till exempel en text som ska läsas, en dialog som ska spelas upp, samtal kring kända ämnen). När hälften av kursens aktiviteter är avklarade kan du anmäla dig direkt på webben till examination.

Om distansstudier
Några ord om distansstudier kan också vara på sin plats. När man läser på distans gör man det oberoende av tid och rum; det är ett flexibelt och individanpassat sätt att läsa. Men med friheten följer höga krav på självdisciplin. Det gäller att verkligen tänka till och planera studierna noggrant – schemalägga dem helt enkelt. Fundera över hur din vardag ser ut. Kanske måste du hoppa över något som du annars brukar göra, för det går inte att lägga studierna ovanpå allt annat. Speciellt webben verkar behäftad med någon slags magisk föreställning om att kunskapen bara ska strömma från skärmen och direkt in i hjärnan. Men det är ett hårt arbete att läsa på egen hand och du måste ha helt klart för dig redan från början hur du ska lägga upp studierna. Helt ensam är du förstås inte – läraren finns där för att hjälpa dig och det är meningen att du ska höra av dig så fort du kör fast.

Studieplanering
Det första du ska göra nu är att ta itu med din studieplan. Klicka här för att se ett exempel på hur en sådan plan kan se ut. Vi har utgått från 20 veckor, men det kan förstås se mycket olika ut från person till person. Allra först bör man skaffa sig en överblick över allt som ska göras. Man bör också föra in viktiga hållpunkter, som när insändningsuppgifterna ska skickas in och vilka tider man vill föreslå läraren för telefonmöte.

Klicka här för en egen mall att fylla i.

Om du vill titta på Skolverkets mål och betygskriterier för Tyska steg 3 har du dem här.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande