Introducción al curso Unidad 4 - Retos Ejercicio 7 Tillbaka

El subjuntivo - Konjunktiv

De spanska verben har två olika böjningssystem, s k modus: indicativo (indikativ) och subjuntivo (konjunktiv). I svenskan är konjunktiv nästan borta ur språket. Det finns bara kvar i några förstelnade former: t. ex. finge jag en miljon ..., vore jag rik ..., leve 18-åringen... men i spanskan är det ett mycket levande modus. Hitintills har du mest arbetat med olika tempus (tidsformer) i indikativ, nu ska vi träna konjunktiv.
Lär dig först några uttryck som alltid "styr" konjunktiv, dvs följs av konjunktiv i que-satsen (att-satsen).
(Är du osäker på hur presens konjunktiv böjs gå till din lärobok eller till övningar under Repasando la Gramática.)


Expresiones de sentimiento (Uttryck för känsla och värdering)

querer que...
es una suerte que...
tener miedo de que...
me gusta que...
está bien que...
es mejor que...

vilja att ...
det är tur att ...
vara rädda att ...
jag tycker om ...
det är bra att ...
det är bättre att ...

Expresiones de necesidad y esperanza (Uttryck för behov, vilja och förhoppning)

es necesario que...
es importante que...
esperar que...

det är nödvändigt att ...
det är viktigt att ...
hoppas / önska att

Completa las frases con el presente de subjuntivo
Här fattas verbet i presens konjunktiv! Vill du ha hjälp? Klicka på Bild pÃ¥ högtalarsymbolså får du höra hela meningen. Träna och säg efter. Skriv in den verbform som saknas.

Quiero que tú mañana.(venir)

Es una suerte que Anna español.(hablar)

Es necesario que la sociedad a los discapacitados.(apoyar)

 Es importante que los niños mucha fruta.(comer)

Quisiera que mis padres me como a un adulto.(tratar)

No me gusta que los jóvenes y tanta cerveza.(fumar, beber)

Es importante que los políticos sinceros.(ser)

No me gusta que tú las llaves en la mesa.(poner)

Es necesario que /tú/ 18 años para conseguir el carné de conducir (alt. text körkort).(tener)

Es mejor que /nosotros/ ahora.(terminar)

Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004