Hoppa till textinnehållet
Startsida Etologi och populationsekologi Populationsdynamik

Populationsdynamik

Alla individer av en viss art inom ett visst område kallas för en population. Enkelt kan det sägas att en populations storlek ökar vid födslar eller invandring och minskar vid dödsfall eller utvandring.

Vet man vad som påverkar dessa faktorer kan man även förstå t.ex. varför en population är vanlig eller ovanlig i ett område eller varför en art varierar i antal. Vill man rädda en art ifrån utrotning är detta något som man måste känna till.

I denna övning får du prova på att själv simulera hur en populations storlek kan påverkas av olika parametrar.


Tillväxt i en population

Hur en art tillväxer beroende av ett visst antal faktorer kan du simulera i denna övning.

En art som flyttar eller inplanteras till en nytt område utan naturliga fiender begränsas inte av brist på resurser som föda och boplatser. Arten tillväxer därför mycket snabbt och stor population bildas. Allt eftersom populationens storlek ökar så uppstår det konkurrens om resurserna, populationen har nått den miljöns bärförmåga.


Konkurrens mellan arter

I denna simulering kan du simulera två arters konkurrensförmåga gentemot varandra i en viss miljö.

Konkurrens förekommer framförallt mellan individer inom samma art eftersom de utnyttjar samma resurser. Även mellan individer av olika arter förekommer dock konkurrens. Ju mer liknande behov arterna har desto intensivare blir konkurrensen.

Mellanartskonkurrens kan utmynna i två förlopp. Det ena är att de individer som tillhör den mest konkurrenskraftiga arten vinner kampen om resurserna och förökar sig i större antal. Den andra arten kommer då att decimeras till antalet eller utrotas. Det andra förloppet är att varje art specialiserar sig på att utnyttja olika delar av den gemensamma resursen för att leva sida vid sida.


Tävlan mellan rovdjur och bytesdjur

Hur en predator och ett bytesdjur påverkar varandra kan du undersöka i denna simulering.

Ett rovdjur ökar antalet dödsfall eller minskar antalet födda i en bytesdjurs population. Rovdjuren gör så att bytesdjuren inte når upp till miljöns bärförmåga men i många fall har inte rovdjuren någon inverkan på hur vanligt förekommande bytet är. Många rovdjur tar bara försvagade eller sjuka bytesdjur som har liten chans att överleva eller föröka sig.

2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande Uppdaterad: 2007-05-31