Verbos con diptongo

El presente

Verb med diftongering

Preferir och jugar är verb som får diftong i presens;
dvs e blir ie, u blir ue i vissa personformer.