Introduktion Kursmål Skriv ut Skriv ut   

Kursmål

Skolverket fastställer kursmål för de kurser vi bedriver. Från och med 2001-07-01 gäller följande för vuxenstuderande:

Ämne: Matematik
Kurs: Matematik C
Kurskod: MA1203
Poäng: 100

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall
  • kunna formulera, analysera och lösa matematiska problem av betydelse för tillämpningar och vald studieinriktning med fördjupad kunskap om sådana begrepp och metoder som ingår i tidigare kurser

  • kunna tolka och använda logaritmer och potenser med reella exponenter samt kunna tillämpa dessa vid problemlösning

  • kunna ställa upp, förenkla och använda uttryck med polynom samt beskriva och använda egenskaper hos några polynomfunktioner och potensfunktioner

  • kunna ställa upp, förenkla och använda rationella uttryck samt lösa polynomekvationer av högre grad genom faktorisering

  • kunna använda matematiska modeller av olika slag, däribland även sådana som bygger på summan av en geometrisk talföljd

  • känna till hur datorer och grafiska räknare kan utnyttjas som hjälpmedel vid studier av matematiska modeller i olika tillämpade sammanhang

  • kunna förklara, åskådliggöra och använda begreppen ändringskvot och derivata för en funktion samt använda dessa för att beskriva egenskaper hos funktionen och dess graf

  • kunna härleda deriveringsregler för några grundläggande potensfunktioner, summor av funktioner samt enkla exponentialfunktioner och i samband därmed beskriva varför och hur talet e införs

  • kunna dra slutsatser om en funktions derivata och uppskatta derivatans värde numeriskt då funktionen är given genom sin graf

  • kunna använda sambandet mellan en funktions graf och dess derivata i olika tillämpade sammanhang med och utan grafritande hjälpmedel.
Läs mer hos skolverket.Föregående sida


Nationellt centrum för flexibelt lärande 2004