Startsidan | Kursöversikt | Epost till läraren | Hjälp

Målbeskrivning för Ellära

Den studerande skall kunna:

Enkel atommodell med elementarpartiklar och laddning
Hur elektriska laddningar påverkar varandra, Coulombs lag
Begreppen elektriskt fält, homogent fält samt bestämma riktning och beräkna styrka på fält
Enkelt redogöra för hur influens, polarisation och dipoler uppkommer
Begreppen spänning, ström och resistans med enheter
Resistansens beroende av en ledares längd och tvärsnittarea
Enkla beräkningar med Ohms lag
Begreppen serie- och parallell-koppling samt beräkna ersättningsresistanser i enkla fall
Praktiskt koppla in och mäta med volt- och amperemeter
Rita och tolka enkla kopplingsschema med batteri, glödlampa, resistor, volt- och amperemetrar
Elektrisk effekt och energi med enkla beräkningar
Begreppen inre resistans, polspänning och emk.
Kondensatorns funktion med enkla beräkningar C=Q/U

 

För väl godkänd skall eleven även kunna

Beräkningar på laddade kroppar i elektriska fält (kraft, energi, hastighet m.m.)
Hur skärmning uppkommer (Faradays bur)
Begreppet resistivitet med beräkningar
Mer komplicerade beräkningar med Ohms lag
Mer komplicerade kopplingar och ersättningsresistanser
Mätinstrumentens funktion och hur de kan påverka mätningar.
Rita och tolka svårare kopplingsschema
Elektrisk effekt och energi med mera komplicerade beräkningar
Beräkningar med avseende på inre resistans, polspänning och emk.
Kondensatorns funktion med mera komplicerade beräkningar W=QU/2
2005 Nationellt centrum för flexibelt lärande