Inledning

Ekonomins grundläggande problem

Ekonomins aktörer

Prisbildning

Ekonomisk politik

Diskussion 1

EMU

Diskussion 2

Arbetsmarknaden

Uppgift 1

Självtest

Med hänsyn till miljön

Konsumtionen av råvaror, livsmedel och industrivaror ökar snabbt. Människor tycks ha ett både växande och omättligt behov. Den snabba ökningen av konsumtionen blir ännu tydligare när folkrika länder i t.ex. Asien närmar sig den levnadsstandard vi har i västvärlden. Befolknings- och konsumtionsexplosionen leder till stora miljöproblem. På många håll i världen är luft, mark och vatten hårt utnyttjade och globalt sett kommer problemen naturligtvis att öka varefter de ekonomiska förutsättningarna blir bättre. Så betraktas miljöförstöringen som ett av de stora framtidsproblemen. Vatten- och luftföroreningar, skogsskövling, markförstörelse och slöseri med naturresurser är problem som kommer att bestå långt in på 2000talet om de någonsin kommer att lösas. En hållbar utveckling bygger på ekologiska hänsyn kombinerat med ekonomisk, social och kulturell utveckling. På FN:s miljökonferens i Rio 1992 antogs ett handlingsprogram där villkoren för utvecklingen preciserades. Handlingsprogrammet gavs namnet Agenda 21, "dagordning för det 21:a århundradet". En förutsättning är att miljö och resurshushållning ska bli en integrerad del i beslut på alla nivåer.

Gå in på www.agenda21forum.org/ Tag reda på;

innebörden av Agenda 21.
vad utvärderingen vid FN:s extra uppföljningsmöte 1997 visade
vilka två frågor som särskilt lyftes fram i det femårsprogram som uppföljningsmötet antog
Den svenska regeringens övergripande mål för det miljö-politiska arbetet www.miljo.regeringen.se är att de stora svenska miljöproblemen ska vara lösta inom en generation - 25 år. Vilka är de 15 "miljökvalitetsmålen? Vilka är de miljöpolitiska styrmedlen som ska leda utvecklingen mot det miljövänliga samhället?