De mänskliga rättigheterna

Uppgift 1

Uppgift 2

Uppgift 3

Uppgift 4

Diskussion 1

Diskussion 2

Flykting-
situationen

Det mångkulturella samhället

 

Det demokratiska och mångkulturella samhället

Direkt översatt från forngrekiskans demos (folk) och kratein (styra) får demokratibegreppet betydelsen folkstyre. Men för att förstå den djupare innebörden av demokrati måste man ta hänsyn till alla dess betydelser. Inom statsvetenskapen brukar begreppet indelas i demo 1 och demo 2, där demo 1 står för styrelseform och beslutsfattande och demo 2 för en livsform eller ett idéinnehåll. I Studieenhet 1 studerade vi det svenska politiska systemet utifrån demokratins grundläggande förutsättningar för en stats styrelse. I denna studieenhet ska vi betona demokratins ideal och se till sådana aspekter som människors lika värde, innebörden av de grundläggande fri- och rättigheterna, trygghet och rättssäkerhet.

För att människor ska kunna garanteras sina mänskliga rättigheter måste samhällets spelregler vara demokratiska. Medborgarna måste ges möjligheter att delta i och påverka samhällslivet. Så är demo 1 och demo 2 varandras förutsättningar.

Den första artikeln i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna handlar om den grundläggande människosynen. Alla människor är lika mycket värda och alla ska respektera detta och behandla varandra utifrån denna grundsyn. Vi vet dock att människors rättigheter kränks dagligen. Många människor lever i länder där inbördeskrig pågår. Dessa människor utsätts för strider, plundring, mord, våldtäkt och andra förbrytelser. I dessa länder är oftast staten svag och kan inte ge sina medborgare något skydd. Människors rättigheter kränks också i fredliga och demokratiska stater, kanske på sin arbetsplats eller av rättssystemet. Människor utsätts för förföljelse som ett resultat av politisk aktivitet eller för att de tillhör en viss religion eller en minoritet i sitt land. Många människor flyr för att få ett bättre och tryggare liv. Så möter folk av olika ursprung varandra i ett nytt samhälle - det mångkulturella. Befolkningsomflyttningar som ett resultat av ett mångkulturellt samhälles utstötande av en viss grupp ger i sin tur upphov till ett allt större antal mångkulturella samhällen. Vid möten med andra kulturer blir man i högre grad medveten om sina egna rötter och ett kulturutbyte äger rum. Alla kulturmöten är dock inte problemfria, tvärtom känner sig människor ofta hotade av det som är främmande och reagerar aggressivt och visar därmed inte den respekt för varandra som den första artikeln slår fast. Demokratin kräver att människor tar hänsyn till varandra och är beredda att samarbeta och visa respekt för varje individs egenvärde och för sanning och rättvisa.

I denna studieenhet ska vi med demokratin och de mänskliga rättigheterna som utgångspunkt reflektera över några grundläggande samhällsproblem kopplade till svårigheterna med att leva upp till idealen om ett samhälle där alla människors lika värde respekteras.